2008/08/21

#168

* نظر به چاپ ایران چکهای جدید توسط بانک مرکزی با درج عدد ۵۰ به معنی همان پنجاه هزار تومان سابق و حرکتی که آنرا "فرهنگ سازی برای حذف چند صفر از پول ملی" نامیده اند اینجانب ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به مقاومت مردم فلسطین در اینجا رهنمود سازنده خود را به جهت تعجیل در ظهور و تاخیر در غیبت در زیر می آورم :

آقا راحت باشید !

کلاً پول را حذف کنید عین عصر حجر معامله ها را پایاپای بکنید !

صندوق خزانه بانک مرکزی !

در اینجا تعدادی از مصادیق این روش را در دو عرصه داخلی و خارجی میخوانید :

1) عرصه خارجی :

 1. دریای خزر بدهید اورانیوم بگیرید !
 2. دفتر حافظ منافع بدهید حکومت بگیرید !
 3. موشک بدهید اسرای لبنان را پس بگیرید !
 4. نفت بدهید مشروعیت نظام بگیرید !
 5. جزیره بدهید خلیج بگیرید !
 6. گاز بدهید حمایت مسکو بگیرید !
 7. کمربند انفجاری بدهید دیپلماتها را از عراق پس بگیرید !
 8. کارگرهای افغانی را پس بدهید تریاک و هروئین بگیرید !

2) عرصه داخلی :

 1. دانشجو بگیرید جنازه بدهید !
 2. وبلاگنویس بگیرید جنازه بدهید !
 3. اراذل بگیرید جنازه بدهید !
 4. بچه ۱۵ ساله بگیرید جنازه بدهید !
 5. بد حجاب بگیرید جنازه بدهید !
 6. خبرنگار بگیرید جنازه بدهید !
 7. شرکت خصوصی بگیرید جنازه بدهید !
 8. اصلاً چه کاریه : عکس بگیرید جنازه بدهید !