2008/08/21

#167

* نظر به اینکه سوزن ما روی کاروان المپیک میهن اسلامی زده بدجوری گیر کرده است و هر روز یک مطلب درباره آن می نویسیم و نیز نظر به اینکه در سی سال گذشته علت تمام ناکامیهای ما دوست و برادر شیطان متوسط بوده است و نیز بدلیل اینکه دوست و برادر حافظ منافع به قصد ویرانی به هر جائی را حمله میکند دقیقاً همانجا از بقیه جاها آبادتر میشود لذا جمع بندی کلی ما را دراینباره در قالب یک سوال کلی بخوانید :

اگر امریکا بجای عراق و افغانستان به ایران حمله کرده بود ما چندتا مدال میگرفتیم ؟!
.

1) همین یک برنز را هم نمیگرفتیم !
اگر امریکا به ایران حمله کرده بود دیگر لازم نبود به بقیه جاها حمله بکند چون تقریباً دیگر هیچکسی در هیچ جائی منفجر نمیشد لبنانیها هم بجای ۱۸ بار انتخابات الآن ۱۸ تا رئیس جمهور داشتند صدام و طالبان و بقیه هم پاپیون کرده بودند منبع تغذیه سیدحسن را هم وصل کرده بودند به تیر برق تروریستها هم از بی پولی الآن داشتند گدائی میکردند هوگو چاوز و بقیه هم بجای زرت و پرت سرشان به کار خودشان بود بشار اسد هم همین الآن در مزرعه اختصاصی اش در اسرائیل داشت یابو آب میداد روسیه هم سپرهای موشکی اش را گذاشته بود در موزه سپرهای جنگ خندق امارات هم داشت خدا را شکر میکرد که همان یک جزیره را دارد و با در نظر گرفتن مجموع این احوالات کشورهای همسایه ما تا الآن در کمال آرامش اینقدر جلو رفته بودند که همان روز اول تمام مدالهای المپیک را گرفته بودند و المپیک بدلیل کمبود مدال تمام میشد و ما همان یک برنز را هم نمیگرفتیم !

2) میگذاشتیم بقیه لااقل یک برنز بگیرند !
چنانچه امریکا این خریتی که در منطقه کرد را درباره ایران کرده بود الآن ما بجای اینکه تمام کارهایمان باعث بشود که زودتر بمیریم تمام کارهایمان باعث میشد که به این زودیها نمیریم و چون ورزش هم به جوانمرگ نشدن آدمیزاد خیلی کمک میکند لذا ما الآن بجای اینکه سینه بزنیم داشتیم هالتر میزدیم جوری که هیکل همه مان تقریباً میشد عین آرنولد و برای شرکت در المپیک بجای مسابقه انتخابی باید بینمان قرعه کشی میشد ضمن اینکه مثلاً شما محمود را با هیکل آرنولد تجسم بفرمائید ببینید چقدر خنده دار میشود و همین مسائل خنده دار باعث افزایش روحیه ما نیز میشد و با آن هیکلهای ورزشکاری و این روحیه قوی همان روز اول تمام مدالهای المپیک را برده بودیم ولی یک برنز را هم میگذاشتیم که بقیه کشورهای دنیا اگر برنده شدند ببرند تا المپیک همان روز اول تمام نشود و ما جواد خیابانی را هر روز در تلویزیون ببینیم !

3) هیچکس هیچ مدالی در المپیک نمیگرفت !
المپیک یک اقدام سمبلیک برای ایجاد و تقویت دوستی و رفاقت و همبستگی بین کشورهای مختلف و تمام ادیان و مذاهب است و مثلاً شما ببینید ورزشکاران ما در هر دوره المپیک اینقدر به ورزشکاران اسرائیل نزدیک میشوند که وقتی با هم ، هم گروه میشوند به نفع اسرائیلیها میکشند کنار بسکه با هم رفیقند و لذا به همین راحتی میتوان نتیجه گرفت که اگر تمام کشورها و ادیان و مذاهب با هم دوست و رفیق و یکپارچه بودند و بجای خون ، درد و بلای همدیگر را میخوردند چه بسا که اصلاً لازم نبود هیچ المپیکی برگزار بشود که بعد از یک عالمه دنگ و فنگ برسند به همان نتیجه ای که قبلش هم رسیده بودند و لذا چنانچه امریکا که هیچ غلطی نمیتواند بکند همان غلط را در ایران نمیکرد الآن تمام نتیجه های فوق بدست آمده بود و چون آنوقت کشورها و ادیان و مذاهب دیگر هیچ دلیلی برای درآوردن خشتک همدیگر نداشتند یا اگر داشتند پولش را نداشتند یا اگر داشتند آدمش را نداشتند لذا هیچ المپیکی برگزار نمیشد بلکه با پول اینهمه مدال و دنگ و فنگ تا الآن میشد سه تا آسانسور رفت و برگشت بین زمین و ماه کار گذاشت تا ایرانیها و اسرائیلیها وسط راه بجای تخم به همدیگر تخمه تعارف بکنند برای صفا !