2008/08/06

#121

سرلشكر صفوي: دشمنان ايران حتي تحمل كشته شدن چند هزار نيرو را ندارند (فارس)

ببخشید شما تحمل کشته شدن چند هزار نیرو را دارید ؟!

رحیم صفوی درحالیکه آن دوتا روح سرگردان پشت سرش خیلی با این حرفها حال میکنند !

بیست سوالی : چرا دشمنان تحمل کشته شدن چند هزار نیرو را ندارند ؟

 1. چون این چیزها تحمل نمیخواهد یکجور پوستی میخواهد که غیر از کرگدن فقط ما داریم ؟!
 2. چون دشمنان ما عموماً یکجوری حمله میکنند که چند هزار کشته ندهند ؟!
 3. چون این همچین میگوید چند هزارتا انگار دارد خر دسته میکند ؟!
 4. چون فقط مائیم که جنگ با حمله به کوفته قلقلی برایمان فرقی نمیکند و چند هزارتا کشته میدهیم ؟!
 5. چون دشمن دلش نمیخواهد چند هزارتا خانواده شهید داشته باشند ولی ما خیلی دلمان میخواهد ؟!
 6. چون الآن برای ما خیلی زود است که بخواهیم چند هزارتای آنها را بکشیم ؟!
 7. چون ما قبل از کشتن اول میرویم ۳۲۰ هزارتا قبر میکنیم بعد به دشمن دفتر حافظ منافع میدهیم ولی آنها از این شامورتی بازیها بلد نیستند ؟!
 8. چون میخواهند حمله بکنند قرار نیست عین ما قاطر سلاخی بکنند ؟!
 9. چون ما که تحمل چند هزارتا کشته را داریم بخاطر اینست که اگر کشته نشویم اعدام میشویم ؟!
 10. چون امام ما گفته بکشید ما را ، ملت ما زنده تر میشود ولی امام آنها بلد نیست از این حرفهای کیلوئی بزند ؟!
 11. چون فقط مائیم که سی سال است دشمنان دارند ما را چند هزارتا چند هزارتا میکشند ولی ما بعداً بهشان میگوئیم دوست و برادر و باز چند هزارتا چند هزارتا برایشان میمیریم ؟!
 12. چون اگر درباره مسائل دشمن سابق و دوست و برادر فعلی عراق اینقدر زرت و پرت نکنیم ممکن است طرف دق بکند بمیرد پس بهتر است جنگ کنیم چند هزارتا کشته بدهیم که طرف دق نکند نمیرد ؟!
 13. چون به رحیم صفوی گفته بودند حرف بزن ولی نگفته بودند درباره چی حرف بزن اینطوری شد ؟!
 14. چون چند هزارتا کشته ارث باباش که نیست از کیسه خلیفه می بخشد ؟!
 15. چون دشمنان شعورشان نمیرسد که اگر چند هزارتا کشته بدهند بعدش میتوانند عین ما شربت زهرمار بخورند و پیروز بشوند ؟!
 16. چون این حرفها را میزنند که حواس ما پرت بشود بروند مهرنهاد را اعدام بکنند ؟!
 17. چون مهرنهاد را اعدام کرده اند حالا میخوهند حواس ما پرت بشود و اگر من بگذارم اتفاقاً میشود هم ؟!
 18. اصلاً اگر دشمن برای حمله به ما اینقدر سوسول بازی درنیاورده بود نه جلیلی برایشان مفاتیح میخواند نه صفوی از این حرفها میزد ؟!
 19. چون علیرضا مگه قرار نشد نوشته های شماره دار کوتاهتر باشد ؟!
 20. چون منهم برای همین از شماره ۱۵ به بعد فقط خواستم یک کمی بیشتر دور هم باشیم ؟!