2008/08/06

#122

در رابطه با برنامه تفسیر خبر صدای امریکا و فرمایشات صادق زیبا کلام (ع !)

آقای زیبا کلام ! ما اینگونه ما شدیم تو چگونه تو شدی ؟!

زیبا کلام دقیقاً کسی است که میخواهد در اینجا قهرمان قایق سواری در آبهای خروشان بشود !
(در اصل موج سوار بودن زیبا کلام که شک نداشته باشید !)

بنده در اینجا وظیفه انسانی خودم میدانم تا یک برش نه چندان دور به تاریخ بزنم تا صادق زیبا کلام از دوره خاتمی تاکنون بهتر برایم یادآوری بشود :

زیبا کلام در ابتدای دوره خاتمی / سخنرانی در یک جمع دانشجوئی که طبق روال آنروزها تحت کنترل شدید هیچ کسی از هیچ جائی برگزار شده بود !
- بحث جامعه مدنی یک فلسفه مدرن است که اتفاقاً ما مدتها رنج نداشتنش را میکشیدیم که من در کتابم آنرا نوشته ام و اگر میگوئید نه ..... (در اینجا یک ریشوئی از ته سالن سرفه میکند) ..... و اگر میگوئید نه من ۱۶ سال پیش در یکجائی نیم ساعت سخنرانی کرده ام که اتفاقاً خیلی هم به یک عده ای بر خورد که در کتابم اینرا هم نوشته ام ولی من چون خیلی شجاعم که اینرا هم در کتابم نوشته ام حرفم را همانموقع زدم که جامعه مدنی یعنی همین نظامی که الآن حاکم است حالا هرکی میخواهد از این حرف ناراحت بشود فدای سر حضرت معظم له شما ..... (در اینجا دانشجوها یک کمی غرغر میکنند) ..... شما چی فکر کردید ؟ فکر کردید جنبش دانشجوئی آرام می نشیند ؟ فکر کردید الآن من نمیتوانم کاری بکنم که دانشجوها برایم دست بزنند ؟ ..... (در اینجا سعی میکند یک کمی آب بخورد تا دانشجوها برایش دست بزنند ولی وسط دست زدن باز صدای سرفه می آید) ..... معلوم است که اگر عوامل خارجی منرا هم عین شما پشتیبانی بکنند دست که خوب است میتوانم کاری بکنم که برایم پشتک هم بزنند ولی من در کتابم همه اینها را نوشته ام و چه بسا ..... (دانشجوها غرغر میکنند) ..... چه بسا که لازم باشد من کتابم را دوباره بنویسم تا درباره روشهای مقابله با استبداد حاکم نظرم را صراحتاً اعلام بنمایم و ..... (در اینجا عده نامعلومی صلوات میفرستند و درحالیکه جلسه سخنرانی دارد تمام میشود پلیس ضد شورش برای مبارزه با گسترش ایدز بعضیها را از بعضیهای دیگر جدا میکند ولی تا سه روز از زیبا کلام خبری نمیشود . بعداً معلوم میشود که ایشان در آن سه روز داشته در ویلای یک بابائی بقیه کتابش را می نوشته . روزنامه هائی که قصد افشاء هویت صاحب ویلا را داشتند همگی توقیف شدند ولی هیچکسی به طرز مشکوکی خودکشی نکرد و شکر خدا حال زیبا کلام هم خیلی خوب است !)

زیبا کلام در ابندای دوره احمدی نژاد / باز هم سخنرانی در یک جمع مشابه که عمراً هیچکسی از هیچ جائی آنرا کنترل نمیکرد)
- البته نفت که خوب است من میگویم گازوئیل را هم باید سر سفره مردم بیاوریم و اصلاً چه معنی میدهد که ما ماشینهائی سوار بشویم که روغن ترمز بخواهد بلکه من در کتابم نوشته ام که چه جوری ماشینهائی بسازیم که بدون نیاز به بیگانگان با روغن کرچک ترمز بگیرد و ..... (دانشجوها یک کمی غرغر میکنند) ..... و این دری وری ها کدومه آقا ؟ شما یک دهم پول نفت را سر سفره مردم بیاورید بقیه اش پیشکش . من اینها را در کتابم نوشته ام آقا جان برو جمع کن دکانت را که ..... (سرفه) ..... اصلاً یعنی چه ؟ خاتمی هشت سال رئیس جمهور بود این تازه هشت ماه است که رئیس جمهور شده . ما باید قرنها به همچین آدمهائی فرصت بدهیم چون من در کتابم اینرا هم نوشته ام . مگر شما کاسبلاتف را در روسیه یادتان نمی آید که ..... (غرغر) ..... یادتان نمی آید که نمی آید من اتفاقاً این یکی را عمداً در کتابم ننوشته ام که چیزی یادتان نیاید . آن خاتمی هشت سال همه را دور انگشت چرخاندما به این یکی حتی هشت روز هم اجازه چنین کاری نمی دهیم . شما فکر کرده اید من برای چه دارم کتاب می نویسم ؟ چه شدند آن اهل تفکر و اندیشه که احمدی نژاد را به چالش بکشند تا ..... (سرفه) ..... تا او جواب همه شان را بدهد ؟ این آدم زجمت کشیده الآن هشت ماه است دارد نوکری مردم را میکند که جواب همه را داده باشد تا من جوابهایش را در کتابم بنویسم چون ..... (غرغر) ..... چون اگر من این حرفها را برای آیندگان افشا نکنم پس کی بکند ؟ (در اینجا صلوات ، پلیس موافق با شورش ، ایدز ، سه روز غیبت ، بسته شدن همان یک روزنامه باقیمانده ، ویلا ، خودکشی و باقی قضایا تکرار میشود ولی شکر خدا باز هم حال زیبا کلام خیلی خوب است !)

نتیجه باقیمانده از سخنرانیهای زیبا کلام : قیمت کتاب مذکور 8500 تومان میباشد میتوانید آنرا از کتابفروشیهای معتبر قم خریداری نمائید !
نتیجه مربوط به برنامه بعدی تفسیر خبر : آقای نوری زاده بفرما تحویل شما ! بکشش !
نتیجه اجتماعی بعد از همه اینها : باز بگوئید چرا دیشها را جمع میکنند حتماً باید زیبا کلام اینرا هم در کتابش بنویسد ؟!