2008/07/30

یه خط طنز !

آيت الله جنتي : رفتار غرب با زن حيواني است (ایسنا)

نتیجه : ادب ندارند دیگه ! اگر ادب داشتند رفتارشان با زن عین شما انسانی بود !