2008/06/24

فیلتر شدیم رفت !

آقا اینجا هم فیلتر شده و من حسابی عصبانی هستم ! د !
آخه یک هفته شد که ما اومدیم اینجا ؟!
هی هیچی بهشون نمیگم !
صفحه نیک آهنگ هم سرانجام فیلتر شد به سلامتی !
من بشدت دارم احساس میکنم که اینا دوباره افتادن به فیلتر کردن و خدا بقیه شو به خیر کنه فقط که حالا چی بشه ...
هنوز فیلترینگشون روی تمام خطها و سراسری نشده ولی خب چه فرقی میکنه ؟
بقول آقا بزرگ : ای نویسنده ها ای وب گردها ای وب خوانها ای فراری ها ای ... من اعلام خطر میکنم !
ای پروکسی ها ای فیلتر شکنها من اعلام فعالیت میکنم !
ای ایرانی های خارج از کشور من اعلام خوش بحالتان میکنم !
ای ایرانی های داخل از (!) کشور من اعلام فرار میکنم !
ای جوانان ای پیران ای مردان ای زنان ای نوباوگان من اعلام ایرانی بودن میکنم !
ای سیگاری های اشنو ویژه بکش من اعلام فیلتر میکنم !
ای علیرضا ای کسی که این چیزها را می نویسی من اعلام خودکشی میکنم !