2015/09/22

#1474

اشاره مستقیم به فرشته موکل «جرثقاییل» در سوره بقره!

... .