2012/02/27

#1093

آنهائی که ناو می‌آورند حرف مردم ایران را در اسکار شنیدند ؟آنهائی که می‌گفتند "منتظریم شرکت مردم در انتخابات را ببینیم" ، آنهائی که هر رفتار حاکمیت را "تعمداً" پای حساب "مردم ایران" می‌نویسند ، آنهائی که حدوداً دو سال است بهانه برای خرج کردن سلاحهایشان ندارند می‌خواهند مفتی مفتی به سوریه اسلحه "کمک بکنند" ، آنهائی که ناوهایشان از بیکاری داشت قراضه میشد دارند دسته دسته می‌آورند خلیج فارس ، همینهائی که تا دوتا چاه نفت رویشان ببندی انگار تخمشان را کشیده باشی جیغ و هوار می‌کنند ...... حرفهای فرهادی را شنیدید ؟ یا باز باید بنشینیم قیافه‌ی چندش‌آور وزیر خارجه امریکا را ببینیم و حرفهای مضحک بشنویم ؟

اگر خود منهم تا دیروز می‌گفتم بله ، امروز حسب رفتار شما منهم دیگر می‌گویم نه ! شما زحمت نکشید ، ما هیچ کمکی از شما نمی‌خواهیم . شما هفتاد هشتاد سال به ما کمک کردید تهش شد همین گهی که الآن بویش خودتان و تمام خاورمیانه و دنیا را هم خفه کرده . نه سفارت راستکی و مجازی‌تان را می‌خواهیم نه دلمان می‌خواهد با آن ریخت نکبتتان عکس اسراء ما را بگیرید دستتان زیرش بنویسید free saeed malekpour نه حتی دلمان می‌خواهد شماها کمترین و کوچکترین دخل و تصرفی در تغییر همین حاکمیت موجود داشته باشید . شما همان بروید به این و آن اسلحه "کمک بکنید" ما به اندازه کافی به شما می‌خندیم. لطفاً به ما هیچ کمکی نکنید .

فقط یادتان باشد که فرهادی با هیچ و کمترین امکانات و شرایط و همکاری و درر نهایت خفقان این فیلم را ساخت . تمام فرهادی‌های ما همینطورند . یا تمام هنرمندان ما یکجور فرهادی هستند . کوچکترین فضائی که برای "ابراز خود" پیدا بکنند در یک جمله چنان تمام حرفهایشان را می‌زنند که همه‌ی شماها هاج و واج می‌مانید . بعضی‌شان زندان می‌روند و حکمهای سنگین می‌گیرند ، بعضی دیگر از کار و چه می‌گویم ، از زندگی ، محروم می‌شوند . فرهادی خود مردم ایران است . مردم ایران همه‌شان فرهادی هستند . حرفهای فرهادی را اگر شنیده باشید حرفهای تمام مردم ایران را شنیده‌اید ...