2010/01/08

آنفولانزاي جوكي !

.
رفقايم واقعاً منرا مي بخشند . اصلاً حال خوبي ندارم و عموماً خرابتر از آن كه حتي بتوانم پاي كامبيز بشينم تا چيزي نوشته باشم . از اينكه اينهمه خوبيد و هواي ما را داريد قلباً ممنونتان هستم و هم عذر ميخواهم بابت نگراني كه پيش آوردم . به اولين فرصت با كله مي دوم به صفحه . بهرحال ببخشيد كه مريض شديم !