2009/11/14

#544

مژده ای بز كه مسيحا نفسی می آيد !
.

از : ما

به : مسيح علي نژاد

بفرموده پيرو مصادره بز متفكر آنجانبه توسط وزارت اطلاعات از روي ديفال (ديواري كه در قمي كلا باشد) و ابراز نگراني عميق سركار حسب وظيفه تحقيقاتي بعمل آمده كه اتفاقاً به نتيجه هم رسيد . نتيجه تحقيقات جهت ارسال گزارشات يوميه معمول سركار به موساد در 8 بند به پيوست ارائه ميگردد :
  1. بز مورد اشاره در زمان دستگيري كاملاً بز نبوده حسب مستندات موجود بيشتر بزغاله ميزده است . مقرر شد هوشياري برادران در شناسائي عامل ضد انقلاب روي ديفال شايان تقدير بشود .
  2. از آنجا كه اين زبان بسته در زمان ارتكاب اجرام (جمع كثير جرم - جلد 3 - طبقه 7) توسط سركار بالاي ديفال بوده و ناخواسته تمام مراحل جرم را عيناً از همان بالا ديده مقرر شد تا زبان باز كردن و تشريح چگونگي عمليات در آغل اطلاعات با وي خوشرفتاري بشود . (مستندي دال بر بدرفتاري در آغل پيدا نشده بقيه جاها چرا)
  3. حسب شرايط و استفاده بهينه از رسانه ملي با هماهنگي كامل قوه مستقل قضائيه (دستورالعمل شماره 26/خ/صلوات) بلافاصله پس از زبان باز كردن آن زبان بسته مشروح مشاهدات ايشان از طريق برنامه وزين رازبقاء به روئيت امت هميشه صحنه دار خواهد رسيد .
  4. از قرار معلوم مشاراليه پس از دستگيري هرگونه نسبت اعم از سببي و نسبي با عبارت "فكر ميكنم پس هستم" را مردود دانسته به نشانه اعتراض يك هفته اعتصاب مع مع نموده پس از انتقال به بيمارستان در مصاحبه با فارس متذكر شده كه جمله مزبور عليرغم ميل باطني زوركي توسط عامل بيگانه زير تمثال ايشان درج گرديده است . راست و دروغ موضوع گردن گوينده .
  5. با توجه به معلوم نبودن جنسيت بز مورد اشاره در عكس و اينكه تصوير بالاي ديفال تنها متعلق به قسمتي از بالا تنه نامبرده ميباشد لذا پس از انجام بررسي هاي دقيق در محل امور پائين تنه وزارت اطلاعات (غير از كهريزك چند جاي ديگر هم هست خبر نداري) و چهره نگاري كمر به پائين ايشان به كمك رايانه (رايانه طرحي است كه در مجلس هدفمند ميشود - احمد جنتي - معاصر) احتمال حضور نامحرم بالاي ديفال اتاق آنجانبه در قمي كلا محتمل بوده پرونده همچنان مفتوح است .
  6. همچنين وزارت اطلاعات با صرف 148 ساعت - نفر پس از بازبيني سريال گاليور به اين نتيجه رسيد كه نقشه گنج كاپيتان ليچ در محل قلاده سگ گاليور مورد جاسازي قرار گرفته احتمال اختفاء نقشه گنج قمي كلا زير قاب عكس بز مورد اشاره توسط سركار وسيع مي نمايد . (نقل به مضمون - قسمت 24 - اونجائي كه به فلرتيشيا ميگفت كارمون تمومه من ميدونم)
  7. نظر به بر هم خوردن نظم عمومي پس از دستگيري بز مورد اشاره و بالا بردن عكس مشاراليه در تجمعات غير قانوني توسط عده قليلي اغتشاشگر با شعار "اطلاعات حيا كن ، بزغاله رو رها كن" پليس ضد شورش در محل ديفال مستقر شده با رضايت آقا جان ديفال محل نصب تخريب الآن مسجد ساخته اند . (باور نداري پاسپورت كه داري خودت برو نگاه كن)
  8. از زمان دستگيري عامل مورد اشاره تا لحظه مخابره اين گزارش بطور وسيعي شاهد گسترش همه گونه بز نامه هاي شنيع منافي عفت از قبيل : بزك نمير بهار مياد كومبزه با خيار مياد (اشاره به طولاني شدن عمر برخي اركان نظام با خيار - معاني خيلي بد بالاي 18 ديگر هم دارد) ، علف بايد به دهن بزي خوش بياد (كنايه اي مرموز به فرمايش رهبري كه گفت نظرم به نظر مموتي نزديكتر است) و امثالهم در سطح جامعه ميباشيم . مستدعيست تنوعي ايجاد نموده با توجه به جو حساس كنوني براي جلوگيري از سوء استفاده ضد انقلاب كه اول از همه يخه خودتان را خواهد گرفت سراغ يك جانور ديگر برويد . زياده عرضي نيست . مزاحم نميشوم ! (مزاحم نميشوم يكجور كامنت است كه در فيس بوك مي رويد !)