2009/09/24

چرا همچی شد ؟!

.
ضمن عرض پوزش از مشکل پیش آمده

لطفاً به گیرنده های خود دست نزنید همکاران ما مشغول تهیه بهانه ای برای این مشکل هستند

پیش بینی میشود تا نیم ساعت دیگر لینک بی بهانه در بالای این مکان نصب گردد