2009/07/25

#439

آقای رهبری لطفاً اینقدر برای ما اسـتـریـبـتـیـز نکن !
.

در استریبتیز طرف بعد از نیم ساعت عشوه ی قاطری به ملت میگوید که من آنجائی را که تو دلت میخواهد ببینی نشانت نمیدهم فعلاً بیا با همینجاها که نشان میدهم حال کن تا علی الحساب اموراتت بگذرد . به زبان خوش هم که نشان نمیدهد یک عالمه حرص ملت را درمی آورد موی سر آدم سفید میشود تا بلکه دو دقیقه بی خیال عشوه و پیچیدن دور میله بشود . بر همین اساس رهبری طی روزهای اخیر حداقل در سه مورد استریبتیز کرد :

استریبتیز اول : یک هفته بعد از حمله ی مجدد به کوی دانشگاه درحالیکه همه حرص میخوردند رهبری در نماز جمعه گفت "به کوی حمله میکنند تازه اسم رهبر را هم میبرند" ؟ این البته خیلی سوال جاودانه ای است . ما پرسیدیم گفتند کسی که به دستور رهبر به یکجائی حمله میکند باید اسم منرا بیاورد نه رهبر . رهبری در اینجا مشخصاً جلوی چشم مشتاقانش استریبتیز کرد . بعد از نیم ساعت عشوه در خطبه اول ، یک چیزهائی اش را نشان داد ولی آن چیز اصلی را نشان نداد . نشان داد که رهبر میتواند از کتک خوردن دانشجوها ناراحت بشود اگر نمیشود بخاطر اینست که ما آن مورد اصلی را نمی بینیم . البته در استریبتیز اصولاً همه جا ملت خیلی حال میکنند اینجا ملت گریه میکنند . در هر حال فرقی هم نمیکند هر دو خیس میشوند .

استریبتیز دوم : همین ماجرای مشائی . رهبری به مموتی گفت "انتخاب مشائی باعث ناراحتی دوستان شما میشود" . دقت کنید ببینید رهبر چه استریبتیز نازی کرد . دستور عزل مشائی را داد تا دوستان احمدی نژاد ناراحت نشوند نه اینکه خودش ناراحت شده باشد . ما خیلی رهبر ماهی داریم . اصلاً دل ندارد ناراحتی کسی را ببیند . فرمان عزل و نصب که میدهد فقط محض خاطر دوستان کس دیگری است نه خودش . با این نامه رهبری بعد از یک هفته عشوه آخرش نشان داد که هوای دوستان احمدی نژاد را خیلی دارد ولی نشان نداد که هوای خود احمدی نژاد را چقدر دارد . احتمالاً رهبری اصلاً از اولش احمدی نژاد را بخاطر دوستانش رئیس جمهور کرده باشد . کسی ندید بدید رفته باشد به این استریب شو حتی فکر میکند رهبری عمراً دلش نمیخواهد سر به تن احمدی نژاد باشد ولی چون ما چهل میلیون چهل میلیون میرویم التماس میکنیم محض خاطر دوستان احمدی نژاد او را با نامه رئیس جمهور میکند بعد بی نامه یکی یکی ما را از زندگی عزل میکند . خیلی باحاله ها !

استریبتیز سوم : سه روز بعد از نماز جمعه ای که هاشمی خواند رهبری به دیوار گفت "نخبه ها مراقب باشند سقوط نکنند" که در بشنود . رهبر ما خیلی دلبر است . بعد از سه روز عشوه به هاشمی و خاتمی و موسوی میگوید نخبه دل همه را میبرد نشان میدهد که خیلی قبولشان دارد ولی نشان نمیدهد که پس این وسط چه مشکلی با این دارد که کار بیفتد دست نخبه ها . ملت کیف میکنند چون تابحال به ذهن خودشان نرسیده بود که موسوی و هاشمی و خاتمی میتوانند نخبه هم باشند . از یک طرف هم وقتی رهبری به کسی مثل هاشمی میگوید نخبه متقابلاً حال آدم از ریخت هرچی نخبه به هم میخورد . مثلاً فرض کنید علی دائی با عشوه به رضازاده بگوید نخبه . (قصد نداشتم حالتان را بهم بزنم . اگر دیدید زیاد دارید بالا می آورید یک مشت نبات بریزید توی چائی بعد همه را سر بکشید حتماً افاقه میکند . اگر نکرد دیگر نروید استریب شوی نظام !)