2009/04/12

اطلاعیه فاطی

...
با نهایت مسرت بانوی سه عالم فاطی در کمال ادب و شخصیت بیانیه ی جدیدی منتشر نموده که باعث خوشحالی ما شد !
.
هنوز هیچ منبعی از علت خوشحالی ما مطلع نیست لطفاً حرف درنیاورید !
.