2008/08/10

#133

بدینوسیله بدلیل اینکه آقای علی کردان وزیر دکترادار کشور اعلام نموده است که امروز مدارک دانشگاهی اش را به ملت قهرمان پرور ارائه مینماید لذا ما در این لحظه پر خیر و برکت در راستای حمایت همه جانبه از هرچی وزیر دکترادار و رئیس جمهور ترور شده با اشعه ایکس و تانژانت آلفا اقدام به انتشار مدرک دکترای علی کردان از آکسفورد مینمائیم . لطفاً ذوق زده نشوید چونکه به همه تان میرسد !