2008/07/29

#97

در راستای جوابیه بشدت طنز روزنامه کیهان به جوابیه طنز ابراهیم نبوی متواری طنز نویس !

گفتم برو سوراخ ریشتو بگیر نرفتی خودم برات میگیرم !

برای خنک شدن دل دائی سوسکه بی زحمت روی این عکس هم با ماژیک سبیل بکشید !

(۱)
سوسک اول : من سوسکم ها ها ها !
سوسک دوم : ها ها ها از ماست حالا سوسک شدی ؟!
سوسک اول : من بازم سوسک شدم دوباره ها ها ها !
سوسک دوم : پس معلومه جوابیه نبوی به کیهان رو خوندی که سوسک شدی !
هر دوتا : ما کیهان نیستیم ما سوسکیم ها ها ها !

(۲)
دیوار به لوله بخاری : تو چرا لوله شدی ؟!
لوله : چون من اولش لوله نبودم کیهان بودم !
دیوار : حالا این چه ربطی داشت ؟!
لوله : اگه ربطشو نفهمیدی پس سوسک شدی ها ها ها !
(در اینجا دیوار کیهان از شدت خجالت ریخت پائین !)

(۳)
خاله سوسکه : قربون دست و پای بلوریت برم !
بی نام : پدرسگ تو از کجا فهمیدی من شریعتمداری هستم ؟!

(۴)
پنجره به شیشه : اگر یک متواری خواست بیاد تو نگذاری ها !
شیشه : مگه اینجا در نداره که متواری از پنجره میاد تو ؟!
پنجره : نه اینجا کیهانه در و پیکر نداره فقط سوسک داره !
شیشه : اوا خاک عالم پس همون متواریه بهتر از این آقا سوسکه ست !

(۵)
اولی : چرا حق التحریر منو نمیدی ؟!
دومی : برو بابا یک هفته ست بجای نوشتن داری جوابیه نبوی رو کپی میکنی تو صفحه فکر میکنی ما دیگه اینقدر نفهمیم بوقیم ؟!
اولی : نه فکر میکنم شما سوسکید که با نوشته های دزدی مردم صفحه تونو پر میکنید حق التحریر مردم رو هم نمیدید ! حالا که اینطور شد فیسسسسسسسسسسس !
(در اینجا دومی بدلیل شدت جراحات ناشی از پیف پاف مرد !)

(۶)
متواری کننده : تو عجب روئی داری !
متواری شونده : مگه تو نداری ؟!
متواری کننده : نه من رو ندارم بو دارم چونکه سوسکم ویزززززززززززز !
(در اینجا متواری شونده دیگر جوابی نداد و متواری کننده سوسک شد رفت !)

(۷)
یک نفر : اینجا کاغذ توالت نداره ؟!
یک نفر دیگر : چرا بچه ها رفتن نسخه برگشتی های کیهان رو از رو دکه جمع کنن الآن میان !
یک نفر : اینجا چرا اینقدر سوسک داره ؟!
یک نفر دیگر : اونا مال کیهان دیروزه جدید نیست !

(۸)
گچ به سوراخ : من تو رو پر میکنم که سوسک نیاد تو !
سوراخ : تو نمیخواد منو پر کنی اگه راست میگی برو سوراخ ریش خود سوسک رو پر کن !
(خواننده ها : ها ها ها ها !)

نتیجه : اعصاب آدم که بعد از خواندن جوابیه نبوی مگسی بشه تو صفحه کیهان یک چیزهائی می نویسه که مگس دورش جمع میشه جائی هم که مگس داشته باشه حتماً سوسک هم داره خودم تو کیهان خوندم اینارو !