2015/12/15

#1494

از نامه پیامبر به خسرو پرویز تا نامه رهبر به خسرو و پرویز! 

..
در تفسیر خبر