2013/01/24

#1267

این که ایران نیست ، بهتر که تن تو هم مباد !


در شیراز انگشتان دست مرد سارقی را قطع کردند . خوشبختانه این اتفاق در استادیوم و یا میدان اصلی شهر نیفتاد و هزاران نفر دوان دوان خودشان را برای تماشا کردن به محل نرسانده بودند . خبرگزاری ایسنا تصاویر مربوطه را احتمالاً به قصد عبرت صنف شریف سارقان منتشر کرد و البته ملت ایران هم بیشتر از قبل متوجه توحشی که در هزاره‌ی سوم ، ایران را به هزار و چهارصد سال قبل برگردانده شد .

بر بالای تصاویر این بربریت مجسم که ایسنا منتشر کرد این عبارت انگار به تمام سیستم و نظامی که تمام بنیادش و تمام داشته‌هایش و تمام آن چیزی که برای ارائه به مردم خودش و دنیا دارد همین بربریت است ، دهن کجی می‌کرد :

چو ایران نباشد تن من مباد !