2010/06/07

#741

آقای کیهان ! امشب غوغای تکبیر تهران را شنیدی ؟!


آقای کیهان که تازگی یادت گرفتی نوشته‌های ما را زرت زرت کپی کنی گیر دادی به ما ! امشب صدای تکبیر ملت را شنیدی ؟ دو سه جا را خبر دارم که شدیدتر از حتی سال قبل تمام منطقه از غوغای تکبیر لرزید . بیا مرد باش عین این دو روز گذشته این نوشته‌ام را هم کپی کن بگذار همان خبر ویژه‌ات . که دیر نیست خبر مرگ تو و صاحبت را در همان کیهان خبر ویژه کنیم .

این تازه شروعش بود . با این نویدی که امشب ملت به من و ما دادند باش تا روزها و شبهای بعد را ببین ، باش تا 22 خرداد را ببینی . من از همین فرانسه‌ای که از شـّر تو و صاحبت ناچار شدم بیایم شعار می‌دهم . بیشتر از تهران هم شعار می‌دهم . فکر کرده‌ای اگر بگوئی دارم شعار می‌دهم حرف بدی بمن زده‌ای خره ؟!

رفقائی که بمن ایراد می‌گیرید سوژه دست کیهان و فارس می‌دهم . این کچل دارد تمام کامنتهای شما را جزء به جزء می‌خواند . دیروز تابحال دوتا مطلب از من زده نصفش کامنتهای مخالف شماست . الآن هم خیلی منتظر است کامنتهای شما را بخواند . نگذارید از نشئگی بمیرد ! ..... همین !