2009/12/09

#584

خانمها می بخشيد ها ، جسارتاً از خودتان هم مايه بگذاريد ...
.

جوك بي مزه تغيير لباس مجيد توكلي فرصت ديگري ي شد تا فمينيست ها نميدانم چرا به ياد مظلوميت تاريخي خودشان بيفتند . ظاهراً هيچ فرقي نميكند كه موضوع چه و يا كه باشد . امروز اگر سر چاپيدن و نابود كردن ايران هم اتفاقي بيفتد همينكه به هر دليلي وسط كار يكي گفته باشد مانتو فوراً موضوع اصلي نتنها فراموش ميشود بلكه سه دقيقه بعد يك لشكر جمع ميشود كه آي به خانمها توهين شد . اين وسط اگر ايران چاپيده شد رفت هم گور پدرش . بايد كساني كه گفته اند مانتو را نشاند سر جايشان . گاهي اوقات واقعاً فكر ميكنم اگر خانمها حسب موضوعي نشانه هاي تحقير خودشان را كشف نكنند هزار سال هيچكس هيچ خانمي را بخاطر همان مورد كم نمي بيند ولي از فرداي آن كشف آدم ناخواسته فكر ميكند كه جداً چرا اين مورد باعث تحقير خانمهاست ؟

اتفاق جالبتر موقعي است كه خانمها براي دفاع از خودشان دست آقايان نسخه ميدهند . در مورد اخير قرار شد آقايان روسري سر بكنند . اول اينكه نفهميدم از كي لباس زنانه اسباب تحقير شده . بعد اينكه من نمي فهمم اگر لباس زنانه مايه تحقير باشد يعني از آنطرف لباس مردانه نشانه بزرگي است ؟ اگر يكنفر الآن اينرا بگويد كه خانمها دسته جمعي جرش ميدهند . بدبختي خيلي بزرگ ميل مفرط و البته مبرم آقايان به خانمهاست كه اپيدمي جهاني دارد . مهم نيست كه يك خانم چه حرفي زده باشد ، مهم اينست كه حرف زده باشد . اول همه هورا ميكشند اگر بگيرند بگويند پدرسگ براي چي هورا كشيدي خودش بايد يك هفته فكر بكند كه چرا ! و اين اتفاق در هر دو طرف هم مي افتد : از آنطرف فاطي رجبي از اينطرف اسمشو نبرها !

خانمهاي محترم ! ميدانم كه من تا همينجاي حرف به ميليونها بار اعدام محكومم . لباس زنانه به تن مجيد كردن را اگر خودتان نگفته بوديد هيچكدام از ما نشانه تحقير شما نميدانستيم . محبت كنيد ما را زوركي به افكار سي سال قبل برنگردانيد . هرچه ميخواهيم فرار كنيم شما خودتان آدم را ميبريد آنجا بعد ميگوئيد متاسف باش ! خيلي ممنون كه اينهمه حافظه تان دقيق است و تمام تاريخ را همچنان از حفظيد . عموماً در روابط شخصي هم همينطوريد ! ولي امروز ما كارهاي خيلي مهمتري داريم نميخواهيم بشينيم تاريخ ورق بزنيم لطفاً مجبورمان نكنيد . آنجائي كه بهنود اعدام شد و هيچكدامتان ياد فاكتورهائي كه آن نازن ننه ي احسان را توليد كرد نيفتاديد صدا از ما درآمد كه از هيچكدام شماها درنيامد . بگذاريد چگونه زن بودن را در شيرزناني كه صف اول اعتراضات خياباني همه را جلو ميبرند ببينيم نه اين حرفها . لطفاً خرابش نكنيد . امروز كمي براي خود مجيد بگوئيد اگر وقت شد و هنوز لاي گره روسري گير نكرده بوديد ...

ممنون !