2009/12/01

#571

سر پيری و معركه گيری داور خان ؟! قدم نو رسيده مبارك !
.

آخر اين چه كاري بود كه كردي ؟ نكنه با كسي كل داشتي ؟ نكنه كسي گفته بود نميتوني ؟ ببينم فاطي حرفي زده ؟ بابا فاطي كه ديگر بنجل شده الآن جاست اعظم سادات . نگفتي مردم حرف درمي آورند ميگويند اين ده تا داشت اين آخري ديگه چي بود ؟ ما تا مي آئيم به يكي عادت كنيم يكي ديگر توليد ميكني ؟ مگر از سن اين آخري چقدر ميگذشت كه فكر يكي ديگه افتادي ؟ نكنه ناخواسته بود ؟ با اين دقتي كه تو بخرج دادي فكر نكنم اين خبرها باشد . بعضي وقتها كارهائي ميكني ها . چي بگم والا !