2009/11/02

#529

سيزده آبان بدر برای آرزوهايمان سبزه گره ميزنيم !
.

آخرين توصيه هاي مهم ما براي سيزده آبان بدر :

  1. پايتان نشكند . ما آدمهاي خجالتي هستيم و ممكن است از خجالت مامانمان سه ماه برويم منزل يك فرد نيكوكار برايمان يك عالمه حرف ناموسي دربيايد .
  2. دستشان بشكند . چنانچه شما را با جاهاي ديگرشان هم كتك زدند الهي آنجاهايشان هم بشكند . (در صورتيكه بعضي جاها شكستني نبود الهي از همانجا خواجه بشوند)
  3. بو ندهيد . با توجه به تشكيل جنبندگان سبز علوي در صورت بو دادن ممكن است با آنها اشتباهي بشويد سبزها خشتكتان را بكشند سرتان .
  4. ترافيك نكنيد . حتماً خودتان را جوري پارك كنيد كه ترافيك توليد نشود . اگر شد بوق بزنيد برف پاك كن تكان بدهيد آينه بغل تنظيم كنيد و به جلوئي تان كه خودش را بد پارك فحش بدهيد .
  5. ندويد . اينطوري ممكن است در حين فرار به نواميس مردم ماليده بشويد بعداً نواميس را بياورند تلويزيون از شما و كروبي شكايت بكنند .
  6. عبرت بگيريد . يك كاري بكنيد كه قبلاً در ونزوئلا اتفاق نيفتاده باشد . اينطوري ممكن است مموتي مادام العمر بشود چون اينهم قبلاً در همان ونزوئلا اتفاق افتاده است .
  7. نخنديد . خدائيش يكسري از شعارهاي ما خيلي خنده دار است . اگر بخنديد ممكن است فكر بكنند ما شوخي داريم شوخي شوخي بزنند شاپور مجتبي را بكنند رهبر .
  8. نوشابه نخوريد . نوشابه علاوه بر گاز شيشه دارد با همان شدتي كه اولي از بالا مي آيد بيرون دومي از پائين ميرود تو . خاصيت دوم نوشابه اخيراً كشف شده قبلاً فقط همان خاصيت اول را داشت .
  9. فاز بگيريد . شيشه ، اكس ، كراك ، بنگ ، ماري جوآنا ، كوكائين و امثالهم فاز ميدهد . شما بايد بعداً به استعمال تمام اينها اعتراف كنيد . فاز نگرفته اعتراف به فاز گرفتن بكنيد بعداً دل و بلكه يكجاي ديگر در انتهاي خودتان ميسوزد .
  10. ول كنيد . دست ، پا ، صدا ، بو هرچه ميتوانيد ول كنيد . هنوز هيچ ابزار دفاعي در برابر اينگونه ول كردني ها در روسيه و چين توليد نشده مگر اينكه گوش و خصوصاً دماغشان را بگيرند فرار بكنند آنهم مگر چندتا دست دارند كه چند جايشان را با هم بگيرند ؟ اگر هم توانستند با تمام دستهايشان تمام سوراخهايشان را بگيرند آنوقت ديگر دست ندارند كه شما را بگيرند . خوش ميگذرد !