2009/10/17

آقاي حقوق بشر ! دست شما درد نكند ، شرمنده كرديد كه !؛

...
با خبر شدم كه سايت مجموعه فعالان حقوق بشر مسابقه اي با نام "حقوق بشر در آينه وبلاگها" گذاشته است . بدور از تعارف ميگويم كه بين تمام رفقاي هنرمندي كه دارم و مي شناسم خيلي كمتر از آن بودم كه حتي در داوري اوليه اش اسمم بخواهد لاي اسامي كانديداها باشد . حالا و اينكه ببينم اين صفحه در بخش "طنز و نوشتار و تصوير" انتخاب اول شده را ديگر نميدانم كه چه بگويم ...

از نظر لطف آقاي حقوق بشر تشكر ميكنم و هم از خوانندگان خوبم و ماهم كه دليل من ميشوند تا نام اين صفحه برود اينجور جاها !

آقاي اصغر آقا (هادي خان خرسندي) ، رفيق نازنين ملا جان حسني ، و زيتون عزيز ... شاگردي شما را ميكنم در كار ...
.
مخلصيم ...