2009/06/12

#393

لطفاً تا میتوانید برای فردا قر در کمرتان جمع کنید !
.

نیروی انتظامی اعلام کرد اگر همینهائی که امروز رفتند به احمدی نژاد رأی ندهند فردا نفری یک قر بدهند رژیم سه دفعه سرنگون میشود . به همین مناسبت "رزمایش اقتدار" امروز در تهران آغاز شد . هدف این رزمایش که طبق روال روی مردم میشود آزمایش جلوگیری از زاد و ولد موش و جمع آوری قالپاق دزدها اعلام شد . بنا به اعلام روابط عمومی این رزمایش هیچ ربطی به انتخابات نداشته بلکه همینجوری بیخود و بی جهت زمان انتخابات درست افتاده وسط رزمایش . نیروی انتظامی از وزارت کشور خواست تا دفعه ی بعد در انتخابات بیشتر دقت بکند تا زمان رزمایش با زمان زایش رژیم مقارن نشود !

به گفته ناظران اگر جمهوری اسلامی نیروی انتظامی نداشت الآن همین احمدی نژاد ده دفعه دیگر انتخاب شده بود . این عده معتقدند نیروی انتظامی همواره در جهت منافع مردم با آنها یا کاری میکند که همه بروند یک رئیس جمهور را دوباره نگه بدارند یا کاری میکند که همه بروند رئیس جمهور را سر و ته بکنند . به اعتقاد شاهدان سیاسی اگر یکجائی از مردم دور میادین قایم کشیده بشود مردم بعداً دور همان میادین یکجای رئیس جمهور را قایم میکشند . قرار است صدای این قایم کشیدگی فردا از رسانه ها دربیاید . توضیحاً اینکه علی الحساب تا دو ساعت دیگر میزان رأی ملت است !

در همین راستا نیروی انتظامی اعلام کرد چنانچه فردا کسی کمرش را بیشتر از دو دفعه تکان بدهد یا خدای نکرده هنگام راه رفتن با یکجایش از عقب آدامس بجود یا دور از جان با اعضاء قفسه ی سینه در ملاء عام ور برود یا گردنش به هر دلیلی غیر از لقوه لق بزند یا حرکات انگشتهای دست تا کتفش جوری باشد که مومنین یاد حرکات قیبحه ی برک دنس بیفتند از مصادیق بابا کرم با اعمال شاقه تلقی میشود . همچنین ذکر عباراتی نظیر میخوامت ، ناز نفس ، تی بلا می سر ، تی جان قوربان و امثالهم ذکر شیطانی بوده و آراء تمام حوزه های اخذ رأی باطل میشود !