2009/06/12

#392

آقای جمهوری اسلامی !
این ۲۲ خرداد ما به اون ۲۲ بهمن شما در !


از خوشحالی نشستیم ۲۲ بهمن را با ۲۲ خرداد مقایسه کردیم به نتایج زیادی رسیدیم . تعدادی از آنها را برای اولین بار بعد از ظهور اسلام در اینجا می آوریم قبلاً میخواستیم از اینجا ببریم !
 1. در ۲۲ بهمن مردم برای نه گفتن به "اونا" به خیابانها ریختند الآن برای نه گفتن به "اینا" ریخته اند بیرون .
 2. در ۲۲ بهمن "طرف" دلش نمیخواست مردم بیرون باشند الآن هم "طرف" دلش همینرا نمیخواهد .
 3. در ۲۲ بهمن دولت یک کاری کرده بود که مردم به جان آمدند ریختند بیرون این یکی هم دقیقاً همین کار را کرد .
 4. در ۲۲ بهمن امریکا دنبال تغییر در ایران بود اینها آدمهای عقب افتاده ای هستند بعد از سی سال هنوز همینرا میخواهند .
 5. در ۲۲ بهمن مردم برای حکومت دینی آمدند الآن آمدند بگویند ببخشید ظاهراً ما اشتباه کرده یودیم .
 6. در ۲۲ بهمن دست چندتا خائن به ایران دراز شد الآن دست یکیشان دارد کوتاه میشود .
 7. در ۲۲ بهمن فقط چندتا شاه دوست حضور مردم را منع کردند الآن هم فقط چندتا شاه دوست دارند باز همان حرفها را میزنند .
 8. در ۲۲ بهمن مردم از سیری زیاد ریختند بیرون الآن از گرسنگی داشتند میمردند آمدند بیرون .
 9. در ۲۲ بهمن تمام دنیا با تعجب به رنگ سبز ایران نگاه میکرد الآن دنیا دیگر از رنگ سبز تعجب نمیکند چون ظاهراً ننگ با رنگ پاک میشود .
 10. در ۲۲ بهمن چند نفر شهید شدند الآن فرزند همان چند نفر دارند بقیه را شهید میکنند .
 11. در ۲۲ بهمن آقا یک حرفهائی زد که اگر نوارش را از مردم بگیرند جرشان میدهند الآن اگر سی.دی حرفهای مردم را بگیرند آقا خودش را جر میدهد .
 12. در ۲۲ بهمن قرار بود ایران گلستان بشود شد این الآن قرار است این دوباره گلستان بشود احتمالاً میشود آن .
 13. در ۲۲ بهمن مردم به قصد براندازی آمدند بیرون الآن قصدشان یک چیز دیگری است ولی همه شان برانداز هستند .
 14. در ۲۲ بهمن مردم مشت محکم میزدند الآن انگشتشان را محکم میزنند .
 15. ۲۲ بهمن انفجار نور بود ۲۲ خرداد انفجار هاله نور است !

نتیجه : از یارو پرسیدند ۲۲ بهمن چه روزی است ؟ گفت روزی که جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد پرسیدند ۲۲ خرداد چه روزی است ؟ گفت روزی که ایران به جمهوری اسلامی حمله میکند !