2008/12/07

این شتریه که دم هر وبلاگی میخوابه !

...

حامد جان !

فیلتر شدن صفحه ات را عمیقاً تبریک عرض نموده از خداوند منان یک چیزی تو مایه های علو درجات برایت خواستارم !