2008/09/03

#189

احمدي‌نژاد: حجاب تا نمره 10 را قبول مي كنيم (اعتماد)

اگر تا ۱۰ قبول است پس چرا میگویند "عجب چیز بیستیه" ؟!

ایشان البته با تکماده قبولی محسوب میشوند انشالله تعالی !

در اینجا ما چون خودمان یک موقعی معلم بودیم خبر مرگمان به رسم عادت دیرین بارم بندی نمره حجاب را در زیر می آوریم :

نمرات اصلی : نوک دماغ ۲۵/. ، یکی از چشمها ۲ نمره ، طاقچه عقب جوری که از همان پشت حجاب آدامس بجود ۳ نمره ، طاقچه جلو جوری که تخت سینه آب انبار باشد ۷۵/۱ نمره ، چفیه ۳ نمره جمعاً ۱۰ نمره !

نمرات غیبی : جاهائی که دیده نمیشود ولی بد نبود بشود ۵/۱ نمره ، جاهائی که بهتر بود دیده بشود ۲ نمره ، جاهائی که کاش کاملاً دیده میشد ولی برجستگی شان دیده میشود ۳ نمره ، جاهائی که خدایا پس کی دیده میشود ولی عین هلال ماه با استهلال و چشم مسلح به زحمت خط روکششان دیده میشود ۲۸ نمره ! (بارم این قسمت یک کمی از قواره خارج شد که البته برای بارم اصلح هنوز بین علما محل اختلاف است !)

نمرات ارفاقی : آنجائی که عین غنچه میماند و جون ۵/۱ نمره ، آنجائی عین قالپاق میماند و جون ۲ نمره ، آنجائی که عین دیفرانسیل میماند و جون ۵/۲ نمره ، آنجائی که عین هیچی نمی ماند ولی خیلی چیزها عین آن میماند و جووووووووووون ۳۲ نمره ! (بارم این قسمت را هم هر کاری کردیم بیشتر از ۱۰ شد !)

نمرات الحاقی : مقنعه روسری چادر چتر پلاکارد بطور همزمان وسط چلّه تابستان ۲ نمره ، مانتو شلوار دامن کلاه شال بسیجی دستبند چماق دور میادین ۳ نمره ، تجدید پیمان میثاق آرمان بیعت شب بیا باغ خیلی نمره دارد و از بارم بندی خارج است ! خواهران صیغه ای تجدید محسوب شده و باید برای حمایت از خانواده توسط چند نفر دوباره امتحان بشوند !

لازم به ذکر است که جاهای نمره دار خانمها از قبیل دور کمر و شورت و کرست جزو بارم بندی آموزش و پرورش محسوب نشده بلکه بهتر آنست که سایزشان هرچه کمتر باشد لیکن اینهم هنوز محل اختلاف است که برخی معتقدند تـُپـُل مـُپـُل آن خیلی بهتر است !

ضمن اینکه چون اصولاً حجاب فقط برای خانمها تعریف شده است لذا در جمهوری اسلامی آقایان از کلیه قواعد بارم بندی لباس خارج بوده و اصلاً کی به پر و پاچه و قمبل زاغارت آقایان نگاه میکند تو هم حال داری ؟!