2008/09/02

#188

ن رحيم ‌پور ازغدي : راه حل بحران جنسي در کشور ازدواج موقت و چند همسری است (ایران)

* البته ما تحقیق نمودیم دیدیم تمام کارهای ما همیشه همینطوری اصولی است اینطوری که مثلاً برای ده دقیقه عشق و حال یک زن و مرد را یک عمر میبندیم به ناف هم ولی یکجا درست نمیکنیم که همانها یک عمر بروند عشق و حالشان را بکنند توله هم پس نیندازند اینهمه حرف و حدیث هم درنیاید !

ایران را ج..نده خانه کرده اید که یک ج..نده خانه درست نشود ؟!

همین کارها را میکنید آنوقت تا پس فردا باید برای بحران جنسی این ذلیل مرده ها هم راه حل پیدا کنید !

در اینجا سه راه حل اصولی خودمان را برای حل معضل عشق و حال با در نظر گرفتن اینکه همواره باید لقمه را از پس یخه خورد که اسلام یک وقت به خطر نیفتد خدای نکرده در زیر می آوریم :

راه حل اول : بچه ها را در زایشگاه با هم عقد کنید !
اصلاً اینطوری خیلی بهتر است و اینهم که تمام زوجهای جوان و کهنسال در دادگاه خانواده هی به قاضی میگویند "چه کنیم قسمت ما هم اینطوری بود" جور درمی آید ! همان روز اول هرکی در زایشگاه دنیا آمد را یکی یک حلقه از طرف کمیته امداد بچپانید توی دستشان وقتی بزرگ شدند خودشان متوجه میشوند چی به چی است اینهمه لایحه و حمایت و چند همسری و استفتاء و دائم و موقت و زرت و پرت و سایر متعلقات نمیخواهد و چه بسا که مملکت کارهای مهمتر از آنجاهای مردم هم داشته باشد و مجلس بعد از اندوه لبنان یک کمی هم به آنها رسید !

راه حل دوم : جمعاً برای کل ملت ایران صیغه بخوانید !
البته تاریخ نشان داده که ملت ایران همینطور نزده میرقصند و پاش که بیفتد خودشان را معطل انکحتُ و قبلتُ نمیکنند و اگر معطلی هم باشد بیشتر برای جور کردن جا و مکان میباشد تا چیزهای متفرقه دیگر لیکن چه ضرری دارد شما در نماز جمعه همین هفته بجای اینهمه بند کردن به خشتک و متعلقات داخلی شلوار اسرائیلی ها یک صیغه برای کل ملت بخوانید بعدش تا خود اسرائیل هم که بخواهید برایتان راهپیمائی میکنند باقی قضایا را هم اتفاقاً عین قضایای روزمره خودشان بدون نیاز به هرگونه آقا و دست خر حل میکنند صدا از هیچ جائی هم درنمی آید بلکه احتیاطاً یک روایتی چیزی هم نازل کنید بگوئید اصلاً حضرت آدم هم وقتی دید لایحه حمایت از خانواده برای انسانهای نخستین دارد لازم میشود همینکار را کرد که الآن تمام آدمها با هم یکجورائی خواهر برادرند ولی اگر ترتیب هم را بدهند راه دوری نمیرود !

راه حل سوم : چند شوهری را هم آزاد کنید !
این راه حل البته یک کمی ضایع است لیکن آنجا بدرد میخورد که طاهره رحیمی میرود خودش را برای چند همسری آقایان جر میدهد اینطوری آنوقت مسئله یک کمی ناموسی میشود و چه بسا که یکی پیدا شد که در پیش از دستور یا قبل از دستور بلند شد رفت که از قضیه حمایت بکند این بی حیا یک کمی خجالت کشید ببینیم مزه میدهد بهش شبها یک راسته محل بدون یالاّ بروند سر و سراغش یا باز هم ویز ویز میکند ؟! ضمن اینکه دیگر هیچکی هم به هیچکی ایراد نمیگرد اینهمه قتلهای ناموسی هم اتفاق نمی افتد چون تا یکی به آن یکی بگوید این زنیکه کی است آن یکی فوراً میگوید اول تو بگو ببینم این دست خر کی است بعد هردوتا کم می آورند و میروند سر کار خودشان البته بشرطیکه برای چزاندن همدیگر آن اصوات قبیحه را بلند بلند از خودشان درنیاورند که اتاق بغلی هم بشنود !

آقا من از زر جدید این مردیکه پور ازغندی اینقدر عصبانی شدم بخدا که الآن هرچی از دهنم درآمد را گفتم شما هم گیر ندهید لطفاً اگر یک کمی سکسی شد کار !