2012/05/05

#1143

امروز چه خوراکی به کیهان بدهم؟!

دو سال است که کیهان تقریباً تمام خبرهای ویژه‌اش را با لینک‌های ما پر می‌کند. همین کیهانی که تا پیارسال برای اینکه قادر به نوشتن یک خط بر علیه ما باشد مجبور بود برود ده‌تا پیام فضلی‌نژاد به توبه بیندازد. واقعاً تا وقتی‌که سایت‌ها و وبلاگ‌های ما هست اینها چرا باید برای زدن ما سراغ جای دیگری بروند؟ ما طی یک قرار ناگداشته هر روز در کار همدیگر بیشتر سرک می‌کشیم و صد البته هم که به محض رسیدن به هر نکته‌ای فوراً باید درباره همدیگر افشاگری کنیم. از نظر ما همه‌ی ما خائن هستند. اگر خائن نبودند از موسوی با آن سابقه‌ی پلیدش در نظام طرفداری نمی‌کردند. اگر خائن نبودند از کروبی با آنهمه خدمت به جمهوری اسلامی طرفداری نمی‌کردند. اگر خائن نبودند از بنی‌صدر که اولین رئیس جمهور همین نظام بود طرفداری نمی‌کردند. اگر خائن نبودند از رضا پهلوی با آن دماغش طرفداری نمی‌کردند. وایسا ببینم دیگر کی مانده که خائن باشد؟ ..........