2012/05/02

#1140

این تصویر جدی است : «کلنگ‌زنی» زمین گلف !

وزیر ورزش و خنده خوشحالی جوانان در حال کلنگ‌زنی

در راستای یک تصویر بالا هشت سوال پائین برایمان پیش آمد :

سوال اول : در مراسم کلنگ‌زنی زمین گلف ، چوب گلف برای چی برده بودند ؟
سوال دوم : در مراسم کلنگ‌زنی زمین گلف ، توپ گلف برای چی نبرده بودند ؟
سوال سوم : اگر قرار بود زمین ژیمناستیک کلنگ بزنند دار حلقه می‌بردند ؟
سوال چهارم : زمین گلف دقیقاً "زمین" است . بجای اینکه چمن بکارند کلنگ چرا می‌زنند ؟
سوال پنجم : اگر کسی وارد است بگوید ، آیا جائی که توپ گلف می‌افتد را با کلنگ سوراخ می‌کنند ؟
سوال ششم : حداقل هفده نفر فقط برای کلنگ‌زنی رفته‌اند ، چند نفر قرار است آنرا بسازند ؟
سوال هفتم : اینقدری که اینها دارند به کلنگ زدن دقت می‌کنند هیچکسی موقع زدن توپ گلف دقت می‌کند ؟
سوال آخر : زمین گلف را مگه می‌سازند ؟!