2010/02/14

#678

ببخشید آقای باهنر شما کجای موضع انگلیس را گرفتی ؟!ممرضا هنرمند که با شکسته نفسی فقط به خودش می‌گوید باهنر گفت "موضع گیری ما کاهش رابطه با انگلیس است" . در اینجا البته به همه معلوم است که ما از همه چیز خبر داریم الا اینکه "ما" دقیقاً کدام موضع و مشخصاً کجای موضع را با کجایش در رابطه با انگلیس گرفته است لیکن اینرا هم نمیدانیم که اگر باهنر برای کاهش رابطه با انگلیس موضع را بگیرد بعدش چه اتفاقی می‌افتد . در اینجا با طرح کردن ده سوال بیست سوالی به این سوال جهانی جواب می‌دهیم :

سوال : اگر "ما" برای کاهش رابطه با انگلیس موضع را بگیرد بعدش چه اتفاقی می‌افتد ؟

جوابهای احتمالی :

  1. آنوقت معلوم می‌شود که رابطه "ما" با انگلیس یک رابطه موضعی است .
  2. آنوقت معلوم می‌شود که برای افزایش رابطه با انگلیس باید این موضع بد مصب را ول کرد .
  3. آنوقت معلوم می‌شود که این انگلیسیها سی سال است موضع را داده اند دست اینها بقیه اش سیاه بازی است .
  4. آنوقت معلوم می‌شود که تا موضع وسط نباشد آدم نمی‌تواند رابطه‌اش را با جائی کم و زیاد بکند .
  5. آنوقت معلوم می‌شود اینها خیلی به موضع علاقه دارند : رهبری می‌خواهد موضع شفاف را ببیند این یکی که کلاً موضع را می‌گیرد .
  6. آنوقت باید خدا را شکر کرد که موضع اینها را نگرفته اگر می‌گرفت ول نمی‌کرد .
  7. آنوقت باید خدا را شکر کرد که انگلیس نخواست رابطه‌اش را با "ما" کم بکند چون موضع اینها خیلی ناجور است .
  8. آنوقت باید خدا را شکر کرد که رابطه "ما" با انگلیس از اولش زیاد نبود وگرنه کسی موضع را نمیگرفت می‌ماند روی زمین حیف بود .
  9. آنوقت باید خدا را شکر کرد که برای کم کردن رابطه ، موضع انگلیس را محکم نگرفته‌اند وگرنه کار دستش می‌دادند .
  10. آنوقت باید خدا را شکر کرد که وقتی اینها موضع انگلیس را می‌گیرند انگلیس به مواضع اینها انگشت نمیگذارد !