2009/12/07

#580

بالاترين امروز ، بی ادعاترين رسانه ؛ دم همه تان گرم ...
.
هرگز جائي را نظير بالاترين پيدا نميكنيد كه تا اين اندازه و اين حجم غير قابل محاسبه اطلاع رساني داشته باشد و هيچ ادعائي نداشته باشد . يا از انتشار خبر هيچ منظور ديگري غير از خبر رساني داشته باشد . تمام سايتهاي خبري اگر به نفع يا ضرر كسي يا جرياني حتي يك خط بنويسند حتماً صدها منظور داشته و دارند و خبرگزاران نظر گردانندگان را اجرا ميكنند . در بالاترين نظر چه كسي تامين ميشود ؟ گردانندگان بالاترين ؟ آنها كه از همه نسبت به كاري كه ميكنند بي ادعاتر هستند . خبرگزاران ؟ آنها هم كه هيچ ادعائي جز انتشار خبرشان ندارند . پس كه ؟ چرا اينهمه وحشت بخاطر اينهمه بي ادعائي ؟ كداميك از بالاتريني ها ميخواهد در قبال كاري كه ميكند چيزي گيرشان بيايد ؟ اينها كه دارند از خودشان هزينه هم ميكنند براي اطلاع رساني ...

واقعيت اينست كه جريان شفاف اطلاع رساني براي سيستمي كه همه كارش در خفاست وحشت آور هم هست . سيستمي كه عادت كرده در قبال دادن هر چيز يك چيز ديگر بگيرد وقتي كه ببيند اينهمه آدم بي هيچ چشمداشتي حتي با به خطر انداختن خودشان به حركت يك جريان آزاد كمك ميكنند بايد هم بترسد . آقاي جمهوري اسلامي ! مردان و زنان بي ادعاي امروز اينجايند نپرس كجايند مردان بي ادعا ...

امروز هم بالاترين 16 آذر را پوشش داد . كاري كه هيچ جاي ديگري نميتوانست با اين خوبي و وسعت انجام بدهد . در پايان يك روز سخت و پركار دلم خواست از تمام رفقاي بالانشينم تشكر كرده باشم . و هم از بالادارها و بالايارها و شخص شخيص مهدي خان يحيي نژاد بالادار اعظم !

دم همه تان گرم ...