2009/11/26

#563

سعی كن محترم بمانی آقای اعلمی ...
.

زياد سخت نيست بخدا . براي ما هم سخت نيست كه همين الآن با تو كاري بكنيم كه با تمام سوابقت عين خزعلي بروي هر وقت آقا جان اجازه داد بيائي مطلب بنويسي . جداً منظورت از انتشار فيلم ابطحي چه بود ؟ البته خودت فيلم را منتشر كرده اي بعد خودت پرسيده اي كه منظور از انتشار اين فيلم چه بوده . خيلي باحالي بخدا ! شما اول بفرما كه اين فيلم جز در محافل خصوصي اول كجا منتشر شد كه برداشتي بيلبوردش كردي تا بگويمت . بعد اينكه جداً ندانستي منظور از انتشار اين فيلم چه بوده ؟ با هوشي كه انتظار ميرفت تو داشته باشي بعيد است كه نداني . ولي بگذار جوابت را بدهم : فيلم را بيرون دادند تا يكي مثل تو بردارد جار بزند بلكه همين دو روزي كه ابطحي بيرون است زهرمارش بشود . خيلي سخت بود فهميدن اين ؟

در هر حال ... آقاي اعلمي ! بارها جسارت تو را تحسين كرده ايم . بارها تيتر اول نوشته هاي ما شده اي . از همه بهتر ميداني كه چه نگاههاي نامحرمي روي صفحات ماست كه ايندست كارها را بكنند توي بوق بگويند شكاف در جبهه سبزها (اگر تو هم از ما باشي) از اينطرف ما با تمام وجود ايستاده ايم كه بگوئيم اگر هم اشكال و ايرادي از خودي ها مي بينيم فضولي اش به كسي نيامده از آنطرف تو برميداري معادله شرودينگر طرح ميكني ؟ بجاي اينكه اگر كسي اينكار را كرد تو اول از همه يقه اش را بگيري حالا يقه خودت را داده اي دست ما ؟ خوشت مي آيد ها !

آقاي عزيز ! خاطرت در خاطره ذهن ما عزيز است بخاطر آنچه كه واهمه نشان نداده اي و كرده اي تا حالا . به احترام خاطره اي كه از تو در ذهن داريم اينبار شايد زياد به پر و پايت نپيچيم . بگذار اگر فردائي مثل ديروز خواستي حرفي بزني پشتت باشيم . گذاشتن فيلم ابطحي هرگز كار خوبي نبود . ما را در مقابل خودت قرار نده . اينكار البته كه در شرايط فعلي خيلي سخت است ولي تو آدم توانائي هستي ميترسم كه كاري بكني كه توانسته باشي ما مقابل تو قرار بگيريم . هر جور راحتي !