2009/11/03

#531

رفقای بالاترين ما غير از فردا هيچ موضوع داغ ديگری نداريم ...
.

از تمام رفقايم يك امروز را استدعا دارم دندان روي جيگر بگذارند و غير از برنامه فردا در هيچ مورد ديگري موضوع نزنند . شما كه تا اينجاي راه را اينهمه زحمت كشيده ايد . بخدا هنوز خيليها به اطلاع رساني خوب اينروزهاي شما كه هزار ماشالا از اندرون جريانات هم با خبر هستيد احتياج دارند . ميدانم كه حيات دوباره زاينده رود بي نهايت موضوع مهمي است ولي قطعاً از حيات دوباره سبزها كه مهمتر نيست . نگذاريد سر بقيه با رفتن اين قزميت به مجلس گرم بشود بابا گور پدرشان بگيرند بزنند خشتك همديگر را دربياورند انتخاب ما كه نبود انتخاب خودشان است !

با استدعا و تمنا و عجز و لابه و گريه و التماس ازتان خواهش ميكنم امروز اگر جمهوري اسلامي در امريكا سفارت باز كرد هم موضوع نزنيد . اگر امروز غني سازي را براي ابد تعطيل كردند هم موضوع نزنيد . اينها بلدند چطوري ذهنها را منحرف جاهاي ديگر بكنند ما چرا بازي بخوريم ؟ امروز ما غير از خبرهاي مربوط به سيزده آبان هيچ موضوع مهم ديگري نداريم مطمئن باشيد ديگراني هم كه امروز براي دريافت آخرين خبرها به سايت مي آيند اصلاً دلشان نميخواهد بدانند امروز لاريجاني به مموتي چي گفت . بابا آخرش مقام مفرح رهبري ميرود يك نماز جمعه ميخواند خودشان با هم كنار مي آيند بما چه ؟!

از مديران بالاترين هم بي اندازه ممنونم هم بخاطر انتخاب لوگوي به اين قشنگي و هم اينكه اينروزها تا اين حد به رفقا فضا دادند براي اطلاع رساني . دم همه تان بشدت گرم . لينك بگذاريد با هر 64 تا آي.دي كه هر كداممان داريم مثبت بديم جبران بشه ايشالا !