2009/08/21

از همه خصوصاً خانمها میخواهم منرا ببخشند ...

...
مزخرف زیاد شده که نوشته باشم و خودم هم اینرا میدانم . اولش از شما ممنونم که شکیبائی میکنید و چیزی به روی آدم نمی آورید . دوم ممنونم که با این احوال منرا تشویق به کار هم میکنید . و سوم میخواهم بدانید که از این شکیبائی و تشویق شما سوء استفاده نمیکنم ...

شاید باید زودتر اینکار را میکردم . نمیدانم شاید اینهم از کله خر بازیهای من باشد که اینکار را نکردم . اولین باری است که چیزی نوشته ام و میخواهم بخاطر نوشتنش عذر بخواهم . فکر میکنم همانجوری که من حرفی زدم و چیزی از کسی کم نشد الآن هم چیزی از من کم نمیشود که هیچ ، احساس بهتری هم بهم دست میدهد ...

بخاطر نوشتن آن مطلب قبلی درباره خانمها عذرخواهی میکنم . از همه حتی موافقانم . از آنهائی که نامه دادند . آنها که بیشتر از صدتا کامنت گذاشتند . آنهائی که در فیس بوک پیام گذاشتند . کسی که بخاطر حرف من نشست گریه کرد و من شنیدم . رفقای بالاترین که موضوع را به بحث اول کشاندند . رفقای دنباله که همینکار را زودتر کردند . از همه معذرت میخواهم ...

نمیخواهم نـُـنـُـر بازی دربیاورم و بگویم منظورم از آن مطلب این بوده و آن نبوده . منظورم هر چی بوده باعث دلخوری شده . و میخواهم مطلب را با اجازه تان نگه بدارم تا امروز و این همیشه جلوی چشمم باشد و یادم بماند . اگر شما خواسته باشید هم حذفش میکنم ...

ازتان ممنونم و هم و مهمتر اینکه از داور خان ممنونم که اینها را به من یاد میدهد ...

مخلص تمام رفقا ...