2009/08/30

#472

سعید تو دیگه کی هستی دست محمودو بستی !
.
نظر به اینکه واجدین شرایط نظام اصلاً قرار نیست یکروز هم بیکار بمانند مرتضوی طی حکمی معاون دادستان کل کشور شد . متن این حکم برای اولین بار بعد از فتح مکه در زیر می آید :

از : ای رهبر آزاده ، چماق داریم آماده
به : خره ! دیروز شوخی کردم . نگیری منو ها !

با عنایات حضرت حق دیروز تو را برداشتیم امروز گذاشتیم (ای بی ادبها) . ما دیروز تصمیم داشتیم یک کمی عقب نشینی بکنیم لیکن این ملت جنبه ندارند دیروز تابحال فحشهای خواهر مادرشان بتو هشت برابر شده لذا جهت مراقبت از ناموس تو امروز جلو نشینی کردیم ترا از دادستانی تهران به دادستانی کل کشور بردیم . باشد تا ملت غیور پرور از ترس تجاوز در کهریزک یک کمی کمتر به خانواده تو بپردازند . بنده همچنان حاضرم این کلیه را بدهم تو آن لهجه را عمل کنی . امیدواریم در مقام جدید بتوانی کل روزنامه های کشور را توقیف کنی و برای کل کشور مسائل ناموسی ایجاد بنمائی . هر چه فکر کردیم دیدیم تهران برای تو کوچک است . تو حتی برای توقیف قاره آسیا هم جا داری . خدا تو و مموتی را نیافرید جز برای اداره ی جهان . این تر بزند هرکی اعتراض کرد تو بگیری تا دنیا بخوبی برای ما اداره بشود .

جسارتاً اینجانب که رئیس قوه قضائیه میباشم در حکم برکناری دیروز یک کمی زیادی با تو شوخی کردم که امیدوارم یک وقت خر نشی بزنی منرا هم بگیری . این جواد ما میگوید تو اصلاً اعصاب نداری آرامبخش هم نمیخوری . به دادستانی های کشور هر کدام چندتا جعبه شیشه نوشابه دادیم تا لوازم ستاندن داد تو همه جا مهیا باشد . تو جداً باید همان داد ، ستان میشدی . این محسنی اژدهائی که الآن رئیس تو شده گاز میگیرد قندان پرت میکند . تو هم لگد بپران چنگول بکش . باشد تا خدا در و تخته را همیشه بهم جور کند . رهبری تا تو را دارد تا انقلاب مهدی انتخابات سالم برگزار میشود . خدا را چه دیدی شاید زد و شورای نگهبان مموتی را زیادی موافق با شرع و عرف دانست یه تیکه رئیس جمهور مادام العمر شد . والا ! از این چاوز و مورالس خاک بر سر کمتر نیست که . هست ؟ در آنصورت تو را میفرستیم پپسی کولا سر کار اصلی ات . جان من یکی بگو «ر» !

لازم است به استحضار الدنگت برسانم که انتصاب بجا و شایسته ی تو از مقدمات دستگیری موسوی و کروبی و هاشمی و چه بسا خاتمی است . یک وقت فکر نکنی این فریب خورده ها دارند بخاطر عمه من اعتراف میکنند . وبلاگ ابطحی هم بیخودی آپ نمیشود . در این فرصت خوب تمرین کن که دیگر به وبلاگ نگوئی ویبلاخ . به ایس.تم.دیس هم تمرین کن بگو اس.ام.اس . برای معاون داد ، ستان کل کشور خوبیت ندارد تپق بزند . داداش علی می گوید مجلس میخواهد سر رأی اعتماد به وزرای مموتی گیر بدهد . دفعه قبل بهشان پول میدادیم اینها جنبه ندارند ایندفعه بهشان بگو "کهریزک" دو دستی رأی اعتماد میدهند . دادیم یک مهر بزرگ برای تو بسازند قواره ی دو در سه متر پای لیست حکم تعقیب و توقیف کل ملت ایران یکجا مهر بزنی خسته نشوی . تو کارهای مهمتری هم داری . بزن برای هیلاری هم یک جلب سیار صادر کن بگو هر جا دیدند بگیرندش یک کمی بهت بخندیم !

منو داری یمنو داری !
داداش وسطی ایل لاریجانی ها