2009/08/21

#464

بی حیا ! هلو را که نمی(...) هلو را می(...) ! {ای بی ادبها !}
.

به این میگن هلو !

نظر به اینکه لنکرانی که الهی جیگرش را خودم تنهائی بروم عین هلو میماند به تعدادی از سوالات شما عزیزان که همین الآن نوک زبانتان بود جواب میدهیم :

سوال : مموتی از کجا فهمید لنکرانی عین هلو میماند ؟
جواب : بی ادب ! من چه میدانم از کجا فهمید . مگر ما از جریانات مربوط به زیر پتوی دولت هم خبر داریم که این سوالها را می پرسی ؟

سوال : چرا مموتی گفت آدم دلش میخواهد لنکرانی را بخورد ؟
جواب : پس میخواستی چی بگوید بی تربیت ؟ در پخش زنده تلویزیون که آدم نمی گوید دلم میخواهد لنکرانی را آره و اینا بکنم .

سوال : اگر لنکرانی عین هلو میماند مرضیه وحید دستجری که جایگزینش شده عین چی میماند ؟
جواب : بی حیا ! ببین اون دیگه چه هلوئیه که آورده جای این . حتماً باید همه چیز رو تو جمع گفت ؟ اینجا خانواده رد میشه .

سوال : مموتی فقط همین یک هلو را دلش میخواهد بخورد ؟
جواب : نخیر ! فاطی را هم دلش میخواهد بخورد منتها فاطی چون زن است نمیشود بهش گفت هلو . حرف درمی آید میرحسین بیانیه میدهد باز .

سوال : اونوقت ببخشید فیروزآبادی عین چی میماند ؟
جواب : عین کدو . آدم دلش میخواهد همینطور آب پز ب(...)نتش .

سوال : وقتی آدم هلو را میخورد هسته اش را چیکار میکند ؟
جواب : هسته اش را قرقره میکند . خب روغن کرچک میخورد خودش میرود همانجائی که باید برود . حتماً باید اینجوری جواب بدهم ؟

سوال : اگر ننه ی لنکرانی بفهمد پسرش عین هلو میماند چیکار میکند ؟
جواب : میزند توی سرش میگوید دیدی آبروم رفت ؟ این پسره الدنگ هیچ گهی که نشد رفت اینهمه هم حرف درآمد .

سوال : چرا مموتی لنکرانی را با هلو مقایسه کرد ؟
جواب : چون بچه همیشه حرف راست میزند . اولین چیزی که توی ذهنش بوده را گفته . بدبخت ! شانس آوردی اینرا توی سازمان ملل نگفت .

سوال : لنکرانی که عین هلو میماند در این چهار سال چیکار میکرده ؟
جواب : معلومه که بابات ادب یادت نداده . لنکرانی ظاهراً خودش هیچکاری نمیکرده بقیه باهاش یک کارهائی میکردند .

سوال : چرا مموتی یک هلو را برده بوده کابینه ؟
جواب : خب آدم اینهمه که فحش بخورد مسافرت برود زر بزند خسته میشود . دولت زنگ تفریح هم میخواهد .

سوال : با توجه به حضور یک هلو در کابینه ، وزارت بهداشت از چه نظر رشد کرده ؟
جواب : از نظر بچه بازی . نکنه فکر کردی بچه بازی فقط مربوط به وزارت کشور است ؟

سوال : چرا ما در ایران اصلاً همجنسباز نداریم ؟
جواب : لنکرانی که همجنس نیست بی حیا . تا حالا شده کسی به یک همجنس بگوید هلو ؟ یکجوری حرف میزنی انگار آنجایش را دیدی !