2009/06/09

#386

یعنی باور کنیم احمدی نژاد فقط دو روز دیگه رئیس جمهوره ؟!
.
البته آدم خنده اش میگیرد . ولی با خودمان فکر کردیم دیدیم اینکه شکر خدا کاری کرده که اگر انتخاب نشود خانه هم دیگر راهش نمی دهند چه به کار ، خانه . به همین مناسبت و در راستای اینکه با وضع موجود احمدی نژاد حتماً انتخاب نمی شود تعدادی شغل شریف برای بعد از انتخابات ایشان در نظر گرفتیم که دوتایش در زیر می آید هر کاری کردیم در رو نیامد !

شغل شریف اول : برود وسط میدان روی چهار پایه بایستد مجسمه بشود !

به جان خودم خیلی شغل شریفی است . اگر نبود فردوسی اینهمه در این سال سی مجسمه نبود . مجسمه بودن وسط میدان این حسن را هم دارد که همه دور آدم میگردند این خیلی حال میکند دورش بگردند . عربها هم که خوششان می آید صاحب مجسمه های ما را بنام بزنند ما هم خوشمان می آید که اتفاقاً این یکی بنامشان باشد . احمدی نژاد هم خیلی سعی کرد که در این چهار سال در ایران خودمان هم نشده در افریقا مجسمه اش را بسازند نشد . هفته ای یک دفعه هم برود وسط یک میدان در روسیه روی چهار پایه بایستد مردم که رد میشوند به بچه ها نشانش بدهند همینطور که بچه ها میگویند ماموت ماموت بگویند این بود که خواب پطر کبیر را تعبیر کرد . بعضی آدمهای بی فرهنگ هم که تا تنگشان میگیرد میرود پای مجسمه خلاف ادب میکنند کارشان راه می افتد ثواب هم دارد !

شغل شریف دوم : برود آخوند بشود !

هیچ هم خنده ندارد . برود آخوند بشود بعد همین حرفهائی که الآن میزند را بزند مردم به هم میگویند بابا این آخونده مگه تو از آخوندا چه انتظاری داری جز همین حرفها ؟! بابت حرف زدن لااقل یک پولی هم بهش میدهند الآن حرف که میزند فقط فحشش میدهند . به خدا هم نزدیکتر میشود بلکه اینهمه دعای فرج که میخواند زد و گرفت آقا ظهور کرد تا نرفته خودش را گم و گور تر نکرده از اینهمه آبرو ریزی . خدا را چه دیدی شاید آخر سر اصلاً این آنقدر طی درجات کرد که یکدفعه امام هم شد . اگر به امید خدا افتاد مرد یک مرقد تمیز هم برایش میسازیم یک عده میروند یک هوائی میخورند پایشان باز میشود یک عده بی فرهنگ هم که تنگشان میگیرد ثواب دارد کارشان راه می افتد در مرقد عین همین الآن !

تذکر انضباطی : حالا شما سوء استفاده نکنید . اگر تنگتان میگیرد و کارهای دیگری به ذهنتان میرسد به خودمان بگوئید شاید مشکلتان را جور دیگری حل کردیم . آدم حتماً که نباید برود پای مجسمه و مرقد بی حیا !