2009/05/29

#376

...

ببخشید آقای علم الهدی دختر و پسر هرزه کجا با هم می لولند ؟!
.
یک دختر و پسر هرزه درحالیکه جلوی چشم امام به بهانه تبلیغات میخواهند با یکدیگر بلولند !

نظر به اینکه امام جمعه ی مشهد در مسابقه ی مزه پرانی با فاطی رجبی گفته است "درست نیست به بهانه تبلیغات دختر و پسر هرزه با یکدیگر بلولند" تعدادی از نتایج مستفاد شده در زیر می آید :
 1. دختر و پسرهای هرزه بهانه ندارند به بهانه ی تبلیغات با یکدیگر می لولند .
 2. دختر و پسرها جا ندارند میروند ستاد میرحسین هرزه میشوند که با یکدیگر بلولند .
 3. اگر دختر و پسرهای هرزه در ستاد احمدی نژاد با یکدیگر بلولند زیاد لولانده محسوب نمیشوند .
 4. لولیدن خیلی کار بدی است ما خودمان فیلم لولاندن رئیس ستاد نماز جمعه تویسرکان را دیده ایم .
 5. فیلم لولیدن سردار زارعی را ندیده ایم ولی میگویند بدمصب نه تا نه تا می لولاند .
 6. کردان هم یکبار بکارت یک هرزه را لولاند ولی بعداً وزیر شد رفت آسفورد را بلولاند .
 7. اگر دختر و پسرهای هرزه همینطوری با یکدیگر بلولند احمدی نژاد در انتخابات لوله میشود .
 8. دختر و پسرهای هرزه برای تبلیغات میرحسین با یکدیگر می لولند ولی برای تبلیغ احمدی نژاد با دیگران می لولند .
 9. دم انتخابات که میشود همه هرزه میشوند میخواهند با هم بلولند .
 10. وقتی دختر و پسرهای هرزه با یکدیگر بلولند اتوماتیک برای یکنفر تبلیغات میشود نمیدانم چرا .

سوال مهم : علم الهدی گشت گشت وسط اینهمه کارهائی که دم انتخابات میشود فقط لولیدن به چشمش آمد فکر میکنید چشم ایشان با چشم یک آدم هیز چقدر فرق دارد ؟

سوال مهمتر : علم الهدی وسط نماز جمعه چنان درباره ی لولیدن دختر و پسر حرف میزند آدم یکجوریش میشود به نظر شما چرا برای این حرفها اینهمه جا قحط است ؟

سوال مهمترین : اگر این جمله را حسنی میخواست بگوید بفرمائید فعل بلولند چطوری صرف میشد ؟ جهت راهنمائی بیشتر چهار مورد در زیر می آید :

 1. بیل دارند ؟
 2. بیلشان بالا می آید ؟
 3. بیلبیلکشان را به هم نشان میدهند ؟
 4. به بهانه تبلیغات به احمدی نژاد میگویند بیلاخ ؟!