2009/03/20

گاو ساله تان بـُود مبارک !

...

به شما میگویم که به هزاران دلیل در دنیا هیچ کاری مهمتر و ارزشمندتر و خصوصاً هدفمندتر از فرستادن یک کـپـّه دود غلیظ به هوا وجود ندارد هر جا و هر جور که باشی حتی کف جوب ...
.
و دیگرش اینکه : خداف ...
.
گر که یکبار دگر مزه پرانی بکنی

می بـُرم گوشت را !
...