2009/01/20

یک دهم ما تاریخ ندارند ده برابر ما بهش می بالند ای خاک بر سرت جمهوری اسلامی ...

...
تحلیف اوباما را یک دنیا نشستند تماشا کردند که برای عزت کشورش قسم خورد . نه دست کسی را بوسید نه با مقام عظمای کسی بیعت کرد نه لنگ و پاچه آقا و خانم را کشید وسط و نه هیچ ریای دیگر . بخدا هنوز نه سوسک شده نه چسبیده به طاق جهنم نه اینکه مرده . به گذشته شان که به زور به چهارصد سال میرسد چنان بالید که شک کردم چهار هزار سال بیشتر از ما تاریخ داشته باشند . و اینطرف رئیس جمهور ما هنگام تحلیف نه انگار به تاریخی و آنهمه شکوه و افتخار و انگار که لای بته و توی زنبیل پیدایش کرده باشند و هم انگار که با تمام وجودش برای ریدن به طول و عرض تاریخ ایران قسم میخورد ! اینطرف رئیس جمهور ما هنوز دعای خیر ننه اش را باعث موفقیتش میداند . اینطرف رئیس جمهور ما با تمام وجود سعی میکند گذشته اش را پنهان بکند . اینطرف وقتی یک رئیس جمهور قلابی قسم میخورد تازه آقا باید تنفیذ هم بکند تا ملائکه در کبریا برایش درخت بکارند . اینطرف ما در کنار اینگونه مراسم تحلیفهای جهانی همچنان لای مراسم عمامه گذاری گیریم . آنطرف یارو از میان اینهمه نکبت رئیس جمهور میشود اینطرف ما از میان آنهمه شوکت الآن به بستن اس.ام.اس برنامه نود مشغولیم . بدم می آید از خودم وقتی اینهمه به بازی گرفته میشوم با آنهمه ادعای تیز بازی که دارم !

تازه ملت بهش گیر داده بودند که در مراسم ادای سوگند "چون در قانون اساسی امریکا الزام نیست" نگو "با عنایت خداوند" . ای کافر حربی ! ای جاسوس موصاد ! ای محارب ! ای معاند ! و مجموعاً ای ضد انقلاب ! اگر اینجا بودی همان یکذره موئی هم که داری را میتراشیدند با وانت میچرخاندنت ما اینجا طنز می نوشتیم کیف میکردیم کجای کاری ! اگر اینجا بودی و در اولین سخنرانی ات حرف از بحران کشورت میزدی همین امشب از لای جهاز عمه ات یک پرونده برایت کشف میشد از عرق خوری و خانوم بازی و کمک مالی پدرت به شاه و جاسوسی پدر بزرگت برای مظفرالدین شاه و نقش خاله ات در قرارداد ننگین دارسی تازه روزنامه ات را هم میبستند سه هفته بعد میگفتند ماتیک زدی در رفتی اگر در نری هم پس فردا باید با واجبی خودکشی کنی بدبخت ! مزه زهرمار میدهد این واجبی پرسیده ایم ما دم آخر از شهید امامی ! اگر اینجا بودی الآن یک لشکر گمنام امام زمان پرچمت را کشیده بود پائین رفته بود فرودگاه بست نشسته بود که بما هواپیما بدهید برویم بزنیم به دک و دنده اش تازه رهبر مسلمانان جهان هم ازشان تشکر کرده بود که اصلاً از تروریسم خوشش نمی آید طفل معصوم !

تو زور که بزنی کل تاریخ کشورت که تازه نصف تو هم مال آنجا نیست جمعاً به اندازه یک دفتر مشق چهل برگ نمیشود ما بنای چهار هزار سال تاریخ همچنان حی و حاضر جلوی چشممان است نپرس چرا الآن داریم روی دوچرخه اس.ام.اس برنامه نود رکاب میزنیم همش تقصیر جد و آباد امپریالیست خود نامردت است نخوانده ای مگر تاریخ این خسرو معتضد ما را ؟! چرا کاری میکنی که همین اول کاری دلمان بخواهد به خودمان بگوئیم خاک بر سر آقای پرزیدنت ؟! بله ، تو میتوانی ، ما نمیخواهیم که بتوانیم فرق اینجاست .

آقای جمهوری اسلامی ! بخدا که در کل کهکشان راه شیری خاک برای سر کردنت کم می آید از اینهمه خاکی که سر ما کردی همین !