2008/09/16

#221

در راستای پخش سریال بزنگاه و سر و صداهای به وجود آمده

آقای عطاران ! سریال بزنگاه بد آموزی ندارد ، کم آموزی دارد !

تعدادی از عوامل بزنگاه در عکسی از پشت صحنه آن سریال !

به این دلایل این سریال باید حتماً توقیف بشود :

  1. نشان میدهد که هزار ماشالاّ از برکت نظام همه از ریز و درشت اینکاره اند ! به اشاراتشان با حرکات دست و انگشت دقت کنید متوجه عرض بنده میشوید !
  2. در آن از هنرپیشه زن زیباروی استفاده شده است ! تکرار پخش آن در بعد از ظهر با دیدن چهره دختری که نقش بچه عطاران را دارد روزه آدم را باطل میکند !
  3. در آن کاملاً مشهود است که اکثریت غالب جامعه تقریباً به یک اندازه پدرسوخته اند ! قبلاً همه فکر میکردند که فقط معتادها اینطوری اند !
  4. در تمام سریال با استفاده بیش از حد از سیخ و اجاق ، نقش فندک و سرنگ و پایپ در استفاده از کراک و هروئین و شیشه بشدت مخدوش شده است !
  5. با دیدن این سریال آدم فکر میکند مردم اینقدر بدبختند که همان روز اول سر قبر پدرشان خشتک همدیگر را بخاطر خانه پدری سر هم عمامه میکنند درصورتیکه اینجوریها هم نیست دو سه روز بعد از قبر پدرشان خشتکها عمامه میشود !
  6. دقیقاً به همه نشان میدهد که صنف محترم فروشندگان مواد مخدر بر خلاف تصور بقیه شب توی جوب (!) نمی خوابند بلکه از من و شما هم خیلی آدم حسابی ترند ماشین آخرین مدل هم سوار میشوند !
  7. انتخاب دو برادر یکی نانوا و یکی هم معتاد بسیار هوشمندانه است ! یکیشان نخورده نان گندم میده دست مردم آن یکی خورده نان گندم نمیده دست مردم ! (نان گندم چندتا معنی دارد که ما فقط دوتایش را آوردیم !)
  8. اینرا هم بخوبی نشان میدهد که در حال حاضر حتی تو پاچه شلوار بچه هم تریاک پیدا میشود مردم فکر میکردند با اینهمه بگیر و ببند و طرح امنیت اجتماعی و زرت و پرتی که شد الآن خیلی سخت میشود جنس پیدا کرد !
  9. مزّنه هم دست همه هست ! مثلاً یارو نانوا و کبابی است ولی تعرفه تمام انواع جنس را اینقدر خوب میداند که انگار دارد درباره ارزانی و گرانی خاش خاشی و دوغ آبعلی حرف میزند !
  10. خانوم بازی هم که در تمام سریال موج میزند پیر و جوان هم ندارد بلکه جا و مکانش را هم به ترتیب مراحل به همه نشان میدهد اول کافی شاپ بعد خانه بعد ... ( ای بی ادب ها ! )