2008/08/18

##

بدینوسیله این اتفاق فرخنده را به کلیه دوستان قهرمان پرور تبریک و به کلیه دشمنان قطعنامه پرور تسلیت عرض مینمایم !

برای دیدن اتفاق فرخنده بی زحمت این پائین یک عدد کلیک مصرف بنمائید !
.
.
ضمناً بدلیل اینکه اگر فردا به قعر جدول سقوط نمودیم نگویند که خالی بسته بودیم از ماجرا عکس گرفتیم برای ثبت در تاریخ !