2008/08/26

#171

* نظر به اینکه می بینم که صدای افشین آقای قطبی ظاهراً بدجوری درآمده و بنده با اتصال به غیب و سماوات این اتفاق فرخنده را قبلاً در همینجا پیشگوئی نموده بودم لذا بر آن شدم تا به جهت هدایت نامبرده یکبار دیگر یک کمی از فرمایشات گرانبهایم را خرجش بکنم بسکه پرسپولیسی هستم و کاریم هم نمیشود کرد !

کوچه اول در دوم میدهند زرشک پلو ... افشین جونتو بردار و برو !


ده اشتباه محاسباتی افشین قطبی در بازگشت به ایران :
  1. با وضع موجود همچنان فکر میکرد ایران قابل پیشرفت است !
  2. فکر میکرد در جمهوری اسلامی ممکن است یک اتفاق خوب دوبار بیفتد !
  3. یکماه رفت امارات ، بی حیا همه کار کرد آخرش عربی یاد نگرفت اینهمه هم بهش گفته بودیم !
  4. نمیدانست که یک راه چزاندن آدم اینست که اطرافیانش را بچزانند !
  5. خیال میکرد اگر هرچی میگوید ، بگویند باشه بعداً نباید هرچی گفتند بگوید باشه !
  6. بهش قول داده بودند اینجا آزادی عمل داشته باشد توجه نکرد که به بقیه ای که الآن فرار کرده اند رفته اند هم قبلاً همین قول را داده بودند !
  7. این فکر میکرد اینجا بهائی شدن دختر آدم یا بردن حیثیت خود آدم کار سختی است !
  8. اینجا اگر قرار بود به قولشان عمل بکنند یک قلم اینکه الآن زمین مال خدا بود نه اینکه آسمان تهران در جردن بشود متری ده میلیون !
  9. جلوی چشمش روز روشن علی دائی را نیم ساعته کردند مربی تیم ملی باز هم نفهمید که اینجا برای کار کردن باید دم آیت الله بهجت و خانوم حضرت رقیه را دید !
  10. از همه مهتر اینکه نفهمید که کناره گیری کاشانی با آنهمه ریش و پشم و روابط "بدلیل ناراحتی فلبی" یعنی چه !

تنها راه حل قطبی : پولهایش را بردارد فرار بکند برود قبل از اینکه پولهایش را بردارند فرار کند برود !