2008/08/07

#124

دختر شیرین عبادی به فرقه ضاله بهائیت پیوست (ایرنا)

اگر دختر این بهائی است که احمدی نژاد خود بها الله است !

البته زیاد فرقی هم نمیکند ، در جمهوری اسلامی حقوق شهروندی ادیان مختلف یکی است !

به این دلایل ایرنا ادعا میکند که دختر شیرین عبادی بهائی است :

 1. مادرش نوبل میگیرد ولی دخترش نماز جمعه نمیرود !
 2. مادرش آدم مهمی است ایرنا میخواهد دخترش را هم آدم مهمی بکند !
 3. اگر بگویند نوبل میدهند مادرش تا سوئد میرود ولی اگر بگویند قیمه میدهند دخترش تا سر کوچه هم نمیرود !
 4. مادرش وقتی نوبل میگرفت حواسش نبود که نباید دختر داشته باشد !
 5. در زمان جاهلیت دختران را زنده به گور میکردند ولی الآن که جاهلیت نیست بهائی میکنند !
 6. شیرین عبادی هیچوقت از کسی شکایت نکرده فقط دفاع میکند ترسیدند دوباره نوبل بگیرد !
 7. آندفعه که شیرین عبادی را تهدید به مرگ کردند اصلاً نترسید خواستند ایندفعه خیلی بترسد !
 8. شیرین عبادی از روی احساسات فکر میکرد دخترش نباید از ایران فرار بکند بهش کمک کردند که منطقی فکر بکند !
 9. بهائیان میگویند امام زمان ظهور کرده دختر شیرین عبادی هم همین تیکه را به احمدی نژاد انداخته بود اینها جدی گرفتند !
 10. چند وقت است از دختر شیرین عبادی خیلی تعریف میکنند ایرنا هم خواست همینکار را بکند اینجوری شد !
 11. ایرنا فکر میکند تمام آدم حسابی ها بهائی هستند بسکه شیعه هشل هفت دیده !
 12. شیرین عبادی به گردن خیلی از دختران حق مادری دارد ایرنا هم گفته دخترش نگفته کدام دخترش !
 13. اجرای حکم سنگسار متوقف شده حالا یک چیزهائی میگویند که آدم دلش بخواهد با سنگ بیفتد به جانشان بگیرند بدلیل بد نام کردن نظام پلاکاردش بکنند !
 14. اگر خارجیها اینرا بشنوند میگویند مادرش بخاطر چی معروف شد دخترش بخاطر چی دیگه عمراً به ایرانی جماعت نوبل نمیدهند !
 15. قرار شده شیرین عبادی ماهی یکبار تیتر خبری بشود حالا یا با تهدید به مرگ یا اینجوری !