2008/07/16

#78

*برای بالاترین و کاربرانش*


در راستای اجرای تمام سیاستهای تمام جمهوری تماماً اسلامی رخ داد :

نامگذاری جدید روزنامه کیهان (ص !) در مقایسه با سایت بالاترین !

اینجا : بالاترین ------------->>>>> کیهان : بلغورترین !

علامت مثبت و منفی کنار لینکها در سایت کیهان این شکلی است !

شباهت ها و تفاوت های کیهان با بالاترین :
 1. اگر اعضای کیهان با هم دعوایشان بشود حیثیت همدیگر را میبرند ولی اگر کسی با اعضای بالاترین دعوا کند بقیه حیثیت یارو را میبرند !
 2. کیهان قادر است هر یابوئی را بکند آدم بالاترین هم قادر است همان آدم را دوباره بکند یابو !
 3. اگر کیهان با کسی دعوا داشته باشد شهر را به هم میریزد ولی بالاترین شهر را به هم میریزد تا کیهانیها با هم دعوایشان بشود !
 4. خیلی از اعضاء بالاترین آدمهای مهمی هستند ولی خیلی از اعضاء کیهان هم دلشان میخواهد آدمهای مهمی باشند !
 5. اگر یک کیهانی چیزی بگوید همه میگویند باز این حرف زد ولی اگر یک بالاترینی چیزی نگوید همه میگویند این چرا حرف نمیزنه !
 6. وقتی کیهان حرف میزند انگار جمهوری اسلامی حرف میزند بالاترین هم هر وقت حرف میزند انگار تمام مخالفین جمهوری اسلامی حرف میزنند !
 7. اعضاء بالاترین به نشانه اختلاف سلیقه به هم قرمز میدهند ولی اعضاء کیهان اول یکجا را قرمز میکنند بعد سر همانجا با هم اختلاف سلیقه پیدا میکنند !
 8. کیهانی ها اول کتک میزنند بعد می نویسند بالاترینها اول می نویسند بعد کتک هم میخورند !
 9. کیهانی ها "بعد از طی مراحل اداری" شهید محسوب میشوند ولی بالاترینی ها بعد از طی مراحل اداری می فهمند که خودکشی کرده اند !
 10. تابحال چه کسانی را که کیهان به جان هم نینداخته اتفاقاً بالاترین هم همینطور !
 11. اعضاء بالاترین اگر بگیرند سر جایشان بشینند هم جمهوری اسلامی میگوید اخلال کرده اند ولی کیهانی ها اول اخلال میکنند بعد جمهوری اسلامی بهشان میگوید که بروند سر جایشان بشینند !
 12. بالاترین یک سایت مستقل است که ربطی به کسی ندارد ولی کیهان هم مستقلاً توسط یک نفر اداره میشود که به کسی ربطی ندارد !
 13. تقریباً تمام اعضاء بالاترین زندان هم رفته اند ولی اتفاقاً تمام اعضاء کیهان آنها را انداخته اند زندان !
 14. همه سعی میکنند با بالاترین رقابت کنند کیهان هم سعی میکند با همه رقابت کند !
 15. خیلی ها میروند کامپیوتر میخرند که بالاترین بخوانند خیلی ها هم برای اینکه کیهان نخوانند میروند کامپیوترشان را میفروشند !
 16. وقتی کیهان یک مقاله جدی می نویسد همه در بالاترین درباره اش طنز می نویسند ولی وقتی بالاترین یک طنز می نویسد همه با جدیت یک مقاله آنرا میخوانند !
 17. اگر بالاترین تعطیل بشود نصف ایران بیکار میشوند ولی اگر کیهان تعطیل نشود بقیه ایرانی ها هم بیکار میشوند !
 18. بالاترین حساب متخلفین را می بندد کیهان هم همینکار را با شناسنامه متخلفین میکند !
 19. در زمان انتخابات همه در بالاترین با دلیل به دیگران میگویند که بروید رای بدهید ولی کیهان بی دلیل به دیگران میگوید که بروند رای بدهند !
 20. وقتی رئیس جمهور حرف میزند کیهانی ها صفا میکنند بالاترینی ها هم با حرفهای رئیس جمهور خیلی صفا میکنند !
 21. تیتر اول کیهان هیچوقت تیتر آخر بالاترین هم نیست ولی تیتر آخر بالاترین همیشه تیتر اول کیهان است !
 22. همه در بالاترین دوست دارند دیگران تابع قانون باشند ولی همه در کیهان دوست دارند دیگران را تابع قانون خودشان بکنند !
 23. اگر یک هفته ایران را بدهند دست بالاترین آنجا را با صفا میکند ولی اگر یکجای با صفا را بدهند دست کیهان آنجا را هم عین ایران میکند !
 24. رهبری حرفهایش را از طریق کیهان به همه میزند ولی همه از طریق بالاترین حرفشان را به رهبری میزنند !
 25. به کیهانی ها پول میدهند که مملکت را خراب بکنند بالاترینی ها حاضرند پول هم بدهند که مملکت آباد بشود !

نتیجه : کیهان اگر لقمان شود باز هم ... چی ؟! آفرین درود بر شما !