2015/10/08

#1481

مشتلق، قسمت صفر!

... ..

مشتلق عنوان برنامه طنز جدیدی است که از این به بعد در توانا تک خواهم داشت.