2009/12/13

#592

حالا چه وقت خوابه ، عكس امام تو جوبه !
.

آقاي جمهوري اسلامي ! بنده الآن دلائل پاره شدن امام را عيناً مطابق دلائلي كه خودت مي آوري اينجا ميگويم . چنانچه اين دلائل هيچ ربطي به موضوع ندارد پس گه ميخوري هر دفعه براي هر موضوعي همين دلائل را براي ما مي آوري :

  1. اين حرفها كدام است ؟ پاي امام شكسته بود ولي چون از بتول خجالت ميكشيد سه ماه رفته بود منزل يك فرد نيكوكاري ايناها اينم عكسش و از آقاي كروبي اعلام شكايت مي نمايم كه آبروي امام را همه جا برد .
  2. بنده بعنوان يك استاد دانشگاه از شما سوال ميكنم : آيا در امريكا عكس امام پاره نميشود ؟ آيا پاره شدگي فقط توي ايران اتفاق مي افتد ؟
  3. من تعجب ميكنم اين اطلاعات را شما از كجا مي آوريد ؟ اينجا سبيل گربه ميرود زير چرخ فرغون حقوق بشر صدتا بيانيه ميدهد ايناها اينهم نمودار فرغون در دولتهاي گذشته ايني كه از صفحه زده بيرون مائيم .
  4. ما سند داريم اين امريكائيها برنامه داشتند آمدند عراق را گرفتند كه عكس امام پاره بشود . اينها ميدانستند كه قرار است در اين منطقه يك خري مثل اين رئيس جمهور بشود آمدند عراق را گرفتند .
  5. اينها همه اش صحنه سازي است ونزوئلا هم قبلاً اتفاق افتاده وگرنه چطور ميشود كه توي آن فيلم بيست ثانيه اي ، امام در حال پاره شدن ده دقيقه به دوربين نگاه ميكند ؟
  6. اين حرفهاي مفت را يك مشت گرد و غبار ميزنند كه ملت بزودي همه شان را خفه ميكنند . اينها فكر كرده بودند به همين راحتي توي انتخابات تقلب ميكنند الآن ديدند نخير طاهراً تابحال جاي سفت نشاشيده بودند .
  7. اين امام اصلاً عين هلو مي ماند . آدم دلش ميخواهد پاره اش بكند . البته ما براي پاره كردن از تمام ظرفيتهايمان استفاده ميكنيم اين پاره شدنها هم در هر دولتي اتفاق مي افتد و طبيعي است .
  8. بنا به اعلام ثبت احوال ما جمعاً سه تا امام خميني داريم : يكي سرش قده درآورد ده سال پيش ارتحال گرفت مردم ميروند شمال يكي ديگر بين قم و شابدل عظيم معطر دارد از بچه بازها بپرسي ميگويند رفته بوديم قمبل عظيم زيارت يكي هم خودش امام بود ولي نوه هايش امامزاده هم نشدند نميدانم چرا اينهم عكسشان اين پائينيه خطرناكه حسن !