2009/12/13

#591

از روزی كه ميرحسين دستگير بشود يك هفته می شمارم تا انتهای نظام !
.

ما جمعي از خلقهاي ستم كشيده كه قرنها زير يوغ استبداد و استعمار و استثمار و استمرار و مضارع و مستقبل تحت ستم و فوق بيداد بوديم ليكن بعد از طلوع اسلام يكي اينجا يكي شعب ابي طالب كاخ را خراب نموده با كوخ زدند سر ما را شكستند و از ظلمت و سياهي شب رهيديم ... (ديگر ادبياتم نمي آيد حوصله ام سر رفت) خلاصه اينكه الدنگ ! زودتر اين ميرحسين را دستگير كنيد بعدش خاتمي و كروبي و رفسنجاني و نوه هاي امام و مراجع تقليد و امامزاده ها و بقيه را هم بگيريد اينترنت و موبايل و برق و صندوق پستي همه را قطع نموده كفترهاي نامه رسان را هم در هوا با تير بزنيد هر كس آتش روشن كرد بدانيد عين سرخپوستها دارد به دشمن علامت ميدهد بگيريد خشتكش را سرش روسري كنيد داداش ما مرديم بسكه از مناسبتهاي شما و روشهاي مسالمت آميز خودمان براي گرخاندن شما استفاده نموديم بلكه شما بما محبت كرديد و همه را گرفتيد و همه چيز را قطع كرديد و ما ديگر چيزي براي از دست دادن نداشتيم تازه كلي هم بهانه جديد پيدا كرده باشيم كار را يكسره كنيم توي تاريكي و سكوت رسانه اي كه هيچكس نمي بيند بي خيال روشهاي مسالمت آميز شديم يكدفعه گرفتيم زديم خشتك شما را ..... (ببخشيد هنوز چيزي قطع نشده سكوت رسانه اي حاكم نيست آزادي بيان زياد است اين حرفها پخش ميشود بد آموزي دارد !)

ضمناً عكس امام را هم من پاره كردم . اين تن بميره اگر بگذارم كسي گردن بگيرد ، نه جان من اصرار نكنيد !