2009/11/09

آنچه شما خواستيده بوديد !

...
رفقا اين صفحه داراي خبرنامه اي بود با حدود دو هزار عضو كه با قرار دادن آدرس ايميلشان نوشته هاي روزانه را از طريق ايميل دريافت ميكردند . براي آن خبرنامه من از سرويس وبگذر استفاده ميكردم . ظاهراً سرويس با مشكلي مواجه شد و يا اگر هم نشد ميليونها نامه از آن حدود دو هزار نفر دريافت كرده ام كه چرا ديگر خبرنامه ارسال نميشود (من چون بصورت سرزده سفرهاي ايميلي ميروم اينست كه استقبال هميشه ميليوني است !)

در هر حال با توجه به اين موضوع خيلي مهم و هم با توجه به اينكه ايراد و اشكال ارسال خبرنامه وبگذر صد درصد عمراً هيچ هم نميتواند كه عمدي هم باشد و مديران وبگذر وجداناً هيچدامشان كه به هيچ جائي وصل نيستند هيچ كرمي نخواسته اند كه بريزند و هم با توجه به اينكه وبگذر محل امني براي نگهداري ايميلهاي شما عزيزان كه دلتان نميخواهد بخاطر خواندن اين صفحه زندان برويد نيست و هم با توجه به خيلي چيزهاي ديگر كه من بهشان توجه كرده ام سرويس جايگزيني از فيد برنر در صفحه قرار داده ام كه همين روبرو در ستون سمت چپ صفحه بخوبي مشاهده ميشود . (چنانچه مشاهده نشد لابد چيزي وجود ندارد در هر حال فيلترشكن شما هيچ اشكالي ندارد و خودتان هم درست ديده ايد !)

رفقائي كه عموماً نوشته ها را از طريق ايميل دنبال ميكنند و هم ديگران اگر دوست داشتيد ميتوانيد آدرس ايميلتان را در كادر روبرو قرار داده با دو تا سه كليك و اندكي كش و قوس خيلي راحت عضو ليست جديد ايميل اين صفحه بشويد . نوشته ها حداكثر يكساعت الي سه ماه بعد از انتشار فوراً به آدرستان ارسال ميشود . رفقاي داخل از كشور بدانند كه يكي از محاسن آن كه جز اينجا مشابهش هيچ جاي ديگر جهان پيدا نميشود اينست كه نوشته ها بدون فيلتر بدستشان ميرسد . از همينجا شديداً هشدار ميدهم كه چنانچه ايميلتان را در ليست اين صفحه قرار ندهيد من هم هيچ ايميلي برايتان نميفرستم !

از فريد عزيز رفيق فيس بوكي ام كه بمن هزارتا كمك كرد بشدت ممنونم ...