2009/11/09

#539

شما بما پارازيت ببنديد ما هم شما را می بنديم به شيشكی !
.

نظر به اينكه سپاه ملت را به قصد كشت بسته به پارازيت ، در حال حاضر تعدادي نتيجه گرفتيم كه در حال سابق نگرفته بوديم . تعدادي از نتايج در حال مستقبل مي آيد :
  1. جمهوري اسلامي حاضر است براي پخش نشدن صدا و تصوير دو هزارتا معترض كه هيچوقت هيچ اهميتي ندارند به اندازه نصف بودجه جهان خرج بكند .
  2. جمهوري اسلامي قادر است سي سال تمام همه جا پارازيت ول بدهد ولي قانع نيست دوباره هر سال يك پارازيت ديگر را ميفرستد سازمان ملل .
  3. جمهوري اسلامي با پارازيت جلوي تهاجم فرهنگي را ميگيرد . همين كه قبول دارند مهاجمان فرهنگ دارند خودش خيلي است .
  4. جمهوري اسلامي از تمام امكاناتش يك استفاده هاي خنده داري ميكند كه نگو : چهارصد متر برج هوا كرده از آن بالا فشفشه در ميكند پارازيت ول ميدهد بليط ميفروشد ملت بروند تماشا .
  5. جمهوري اسلامي دشمن را همه رقمه شكست ميدهد : اگر نتوانست مردم خودش را شكست ميدهد تا كسي براي دشمني دشمن باقي نماند . با چماق و كلنگ نشد با پارازيت .
  6. جمهوري اسلامي از علم سر و ته استفاده هاي ميكند : همه از موج براي رساندن صوت و تصوير استفاده ميكنند اين موج ميفرستد كه صدا و تصوير به جائي نرسد .
  7. جمهوري اسلامي علم را سر و ته پيشرفت داد : همه بجاي استفاده از تكنولوژي مدرن فكر اين هستند كه چطوري با قابلمه و سيم توري جلوي پارازيت را بگيرند .
  8. جمهوري اسلامي پزشكي را متحول كرد : پزشكان تا حالا همه جور درد و مرضي را درمان كرده بودند جز تاول و اسهال و دندان درد و زيگيل پارازيتي .
  9. جمهوري اسلامي بهتر است بمب اتم داشته باشد : وگرنه با چيزهاي ديگر همان بلاي بيولوژيكي را سر آدم مي آورد كه ده تا بمب اتم يكجا نميتواند بياورد .
  10. جمهوري اسلامي ... ول كن بابا ... الدنگ ! آدم اول بايد زنده باشد كه بعداً نتواند برنامه هاي ماهواره را تماشا بكند !